Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës – HANDIKOS përg­jatë vitit 2022 me përkush­tim ofroi shër­bimin e pajis­jeve ndih­mëse për per­son­at me aftësi të kufizuara dhe gjithë qyte­tarët e Kosovës në nevojë.

Vetëm përg­jatë vitit që lamë pas, nga  Qen­dra e Resur­se­ve të HANDIKOS në Prisht­inë janë ofru­ar mbi 700 pajis­je të ndryshme që shër­be­jnë për lëviz­je të lirë, prej tyre 50 për qind ishin kar­ro­ca, pas­taj pater­i­ca, shëti­tore, shtretër orto­pe­dikë etj.

HANDIKOS gjatë asaj peri­ud­he ka ofru­ar edhe shër­bimet  tjera si në vijim:

-74 fëmi­jë me aftësi të kufizuara për­fitues të shër­bimeve ditore/javore

 –  1748 sean­ca indi­vid­uale fizioter­apeu­tike, psiko-sociale, psikologjike, ergoter­apeu­tike dhe edukim joformal

  –292 sean­ca indi­vid­uale fizioter­apeu­tike dhe psiko-sociale për fëmi­jë me aftësi të kufizuara në terren

 –34 prindër të fëmi­jëve me aftësi të kufizuara, për­fitues të shër­bim­it psiko-social

-Mbi 300 këshillime ligjore, takime mbështetëse, refer­ime, vizita në shtëpi, shër­bime për jetesë të pavarur, mirëm­ba­jt­je të pajis­jeve ndih­mëse për per­sona me aftësi të kufizuara dhe famil­jarë të tyre.

HANDIKOS, bazuar në mision­in dhe vizion­in e saj, por edhe në kuadër të imple­men­tim­it të  pro­jek­teve e mbështet­jes së dona­torëve, do të vazh­do­jë të shër­be­jë çdo­herë për  per­son­at me aftësi të kufizuara, dhe jo vetëm.

0 Comments

Postime të ngjashme