‘’Sot lëviz­im bashkë’’, ishte moto­ja me të cilën HANDIKOS shënoi 1 Marsin –Ditën Ndërkom­bëtare të Për­doruesve të Kar­rocës, me qël­lim të ndërgjegjësim­it rreth qas­jes dhe gjithëpërf­shir­jes sa më të mad­he të per­son­ave me aftësi të kufizuara në jetën pub­like. Patëm kënaqës­inë që pjesë të aktivitetit tonë të kemi për­faqë­sues insti­tu­cional, ambasadorë të huaj, pjesë­tarë të shoqërisë  civile, per­sona me aftësi të kufizuara, e qyte­tarë të tjerë në përgjithësi.

Lëviz­ja me kar­rocë u bë pjesë e secilit pjesë­mar­rës, ku për së afër­mi patën mundësi të kalo­jnë nëpër bar­ri­er­at në qas­je me të cilat bal­lafaqo­hen në përditësh­mëri per­son­at me aftësi të kufizuara në Kosovë.

Kryetari i komunës së Prisht­inës, z. Për­parim Rama me bashkëpunë­torë sot u bë pjesë e shënim­it të 1 Mar­sit – Ditës Ndërkom­bëtare të Për­doruesve të Kar­rocës, i cili u prit nga drej­tori i HANDIKOS, z. Afrim Maliqi, ndërko­hë që pati rastin të tako­het direkt me të rrit­ur e fëmi­jë me aftësi të kufizuara, prindër të tyre,  dhe të dëgjo­jë kërke­sat dhe sfi­dat me të cilat bal­lafaqo­hen në përditshmëri.

Avokue­si për të drej­tat e fëmi­jëve me aftësi të kufizuara dhe pjesë­tari i grupit ‘’Hëna’’, Eldin Gashi  ia paraqi­ti një sfidë konkrete  për qas­jen në shkol­lën ku vijon mësimet, por adresoi edhe nevo­jën për ngrit­je të vetëdi­jes tek gjithë nxënësit e shoqëria rreth aftë­sisë së kufizuar.

Kryetari Rama, tek­sa qën­dronte në kar­rocë  u zotua që të puno­jë tut­je në për­mirësim të qas­jes infra­struk­tur­ore në krye­qytet por edhe në fusha të tjera.

Ndër­sa, kryepar­la­men­tari z. Glauk Kon­juf­ca mirëpri­ti orga­niz­imin, ndërko­hë që provoi edhe të lëvizu­rit me kar­rocë dhe pa për së afër­mi bar­ri­er­at në qas­je me të cilat bal­lafaqo­hen per­son­at me aftësi të kufizuara në Kosovë.

Z. Kon­juf­ca shpre­hi gatish­mërinë që të mbësht­esë pro­ce­set dhe t’i çojë për­para ato që janë nën kom­pe­ten­cat e tij.

Even­tit të sotëm iu bashkuan edhe deputetët Duda Bal­je, Eliza Hox­ha dhe Eman Rrah­mani, si dhe Avokati i Pop­ul­lit, z. Naim Çelaj.

Ndërkaq, viz­itë pikër­isht me rastin me Ditës Ndërkom­bëtare të Për­doruesve të Kar­rocës kishim edhe nga ambasadori i Ital­isë, Antonel­lo de Riu, ambasador­ja e Francës, znj. Marie-Chris­tine Butel, She­f­ja e Zyrës për Zhvil­lim në Ambasadën Gjer­mane, znj. Vera Dumann, she­f­ja e zyrës së UNICEF në Kosovë, znj. Nona Zicher­man, part­nerë nga orga­ni­za­ta Save the Chil­dren, Zyra e BE’së në Kosovë e bashkëpunë­torë të tjerë.

0 Comments

Postime të ngjashme