Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës – HANDIKOS shpall thirrje për Asistent/e Administrativ/e i/e Pro­jek­tit në kuadër të pro­jek­tit “Pro­movi­mi i gjithëpërf­shir­jes dhe shtrir­jes së pro­ce­seve kon­sul­ta­tive për refor­mat e qev­eris­jes dhe admin­is­tratës pub­like në sek­torin e aftë­sisë së kufizuar në niv­el Lokal, Kom­bë­tar dhe Rajon­al — Koso­va Gjithëpërf­shirëse”, i cili mbështetet nga BE.

Kan­di­datët e intere­suar fto­hen të dorë­zo­jnë aplikimet e tyre në for­më elek­tron­ike në e‑mail: handikos@handi-kos.org, me tit­ull “Application_PAA” deri më 20 Mars 2022, në ora 23:59.

Më poshtë gjeni ter­met e referencës:

TOR_Shqip

Asso­ci­a­tion of Para­plegics and Paral­y­sis of Chil­dren of Koso­vo – HANDIKOS has announced a call for Project Admin­is­tra­tive Assis­tant, with­in the project ”Pro­mot­ing inclu­sive­ness and out­reach of the con­sul­ta­tive process­es for gov­er­nance and pub­lic admin­is­tra­tion reforms in the dis­abil­i­ty sec­tor at Local, Nation­al and Region­al Lev­el”, which is sup­port­ed by EU.

Inter­est­ed can­di­dates are invit­ed to sub­mit their appli­ca­tion elec­tron­i­cal­ly to: handikos@handi-kos.org, with the sub­ject “Application_PAA” until 20th of March 2022, by 23:59h.

Below you can find the terms of reference:

TOR_Eng

0 Comments

Postime të ngjashme