Me moton ‘’Ne lëviz­im ndryshe, por jemi të barabartë!’, HANDIKOS sot shënoi 1 Marsin – Ditën Ndërkom­bëtare të Për­doruesve të Kar­rocës, ku përmes viz­itave te krerët insti­tu­cionalë dhe ftesës ndaj tyre për t’u ulur e lëvizur me kar­rocë, u synua një sol­i­dariz­im sa më i madh me per­son­at me aftësi të kufizuara — për­dorues të kar­rocës, ngrit­je e vetëdi­jes insti­tu­cionale dhe shoqërore për kri­jim të mundë­sive të barabar­ta në qas­je infra­struk­tur­ore, përf­shirë në insti­tu­cione të lar­ta shtetërore, si dhe për veprim në për­mirësimin e kushteve në çdo fushës të jetës së përdit­shme për komunitetin.

Gjatë takim­it me kryem­i­nistrin e Kosovës, z. Albin Kur­ti, pjesë­mar­rësit e HANDIKOS, në krye me drej­torin z. Afrim Maliqi  shpre­hën sfi­dat në qas­je infra­struk­tur­ore, në mar­rjen e shër­bimeve shën­de­të­sore, edukim, punësim e pjesë­mar­rje të plotë në jetën pub­like. Ndërkaq u adresua edhe prob­lemati­ka e vlerësim­it jo të drejtë nga Komi­sioni Mjekë­sor,  të per­son­ave me sta­tus Para­plegjik dhe Tetraplegjik.

Në veçan­ti, përg­jatë takim­it u disku­tua për shtyr­jen për­para të përf­shir­jes së Kon­ven­tës së Kombeve të Bashkuara për të drej­tat e per­son­ave me aftësi të kufizuara në Kushte­tutën e Kosovës, si dhe për bashkëpunimin në çdo pro­ces të përbashkët.

Tem­at e ngjashme u adresuan poash­tu në takimin e real­izuar me pres­i­den­ten e Kosovës, znj. Vjosa Osmani, e cila shpre­hu gatish­mërinë për mbështet­je sa më mad­he në kauzat e per­son­ave me aftësi të kufizuara.

“Kri­ji­mi i mundë­sive për lëviz­je të lirë për ju është oblig­im i yni. Gjith­n­jë është e mund­shme të bëjmë më shumë për këta per­sona. Kemi mbështe­tur vazhdimisht aktivitetet e orga­ni­za­tës HANDIKOS, por edhe të fëmi­jëve e grave me nevo­ja të veçan­ta. Jemi në çdo ditë të vitit me ju dhe për mundësi të barabar­ta për të gjithë ”, ka thek­suar zon­ja Osmani.

Edhe kryepar­la­men­tari i Kosovës, z. Glauk Kon­juf­ca u bë pjesë e aktivitetit tonë, me rastin e shënim­it të Ditës Ndërkom­bëtare të Për­doruesve të Kar­rocës, me të cilin u disku­tu­an sfi­dat në jetën e përdit­shme të per­son­ave me aftësi të kufizuara.

Theme­li­mi i një komi­sioni vlerë­sues për kri­jimin e qas­jes së plotë infra­struk­tur­ore në ambi­en­tet e Kuven­dit të Kosovës, ishte zotim i z. Kon­jufcës, të cilin e mirëpritëm. Po ash­tu, u disku­tua edhe për­sh­pe­j­ti­mi i pro­ce­sit të përf­shir­jes së Kon­ven­tës së Kombeve të Bashkuara për të drej­tat e per­son­ave me aftësi të kufizuara në Kushte­tutën e Kosovës.

Duke u sol­i­darizuar me lëviz­je në kar­rocë, në takim na pritën sot gjatë ditës drej­tore­sha për Mirëqe­nie Sociale e komunës së Prisht­inës, znj. Adeli­na Sahi­ti dhe drej­tori për Shën­de­tësi, z. Izet Sadiku, me të cilët po ash­tu disku­tu­am për bar­ri­er­at dhe veprimet që duhet ndër­mar­rë në niv­el lokal, me qël­lim të për­mirësim­it të ofrim­it të shër­bimeve esen­ciale për per­son­at me aftësi të kufizuara.

Dita Ndërkom­bëtare e për­doruesve të kar­rocës shëno­het çdo vit në mbarë botën, për të shpre­hur ndikimin poz­i­tiv që një kar­rocë ka në jetën e përdit­shme të per­son­ave që janë për­dorues të tyre.

Kjo ditë iu kush­to­het gjithë atyre që janë për­dorues të kar­ro­cave, atyre që ofro­jnë kar­ro­ca për per­son­at me aftësi të kufizuara dhe atyre që kanë nevo­jë për to, atyre që i mbësht­esin dhe që kanë kujdes për ta, me qël­lim të kri­jim­it të një ambi­en­ti më të mirë dhe më të qasshëm për të gjithë.

0 Comments

Postime të ngjashme