Jemi të lum­tur që sot në bashkëpunim me Komi­sion­in Par­la­men­tar për të Drej­tat e Njeri­ut, Barazi Gji­nore, Per­sona të Pag­je­tur, Vik­ti­mat e Dhunës Sek­suale të Luftës dhe Peti­cione, orga­nizuam tryezën e disku­tim­it lid­hur me përf­shir­jen e Kon­ven­tës për të Drej­tat e Per­son­ave me Aftësi të Kufizuara në Kushte­tutën e Repub­likës së Kosovës, ku pjesë­mar­rës ishin për­faqë­sues insti­tu­cionesh, deputetë, për­faqë­sues të orga­ni­zatave të per­son­ave me aftësi të kufizuara, të orga­ni­zatave ndërkom­bëtare e part­nerë të tjerë.

Duke folur për cak­timin e pri­or­iteteve të cilat shteti duhet t’i përm­bushë pas përf­shir­jes së Kon­ven­tës për të Drej­tat e Per­son­ave me Aftësi të Kufizuara, në Kushte­tutën e Repub­likës së Kosovës, patëm kënaqës­inë e veçan­të që eksper­tizën e tij lid­hur me temën të nda­jë pro­fe­sori dhe rek­tori z. Qer­im Qer­i­mi, të cilin e falën­dero­jmë shumë për bashkëpunimin e vazhdueshëm.

Tryeza u orga­nizua në kuadër të pro­jek­tit “Për­mirësi­mi i kornizës ligjore të Kosovës për të drej­tat e per­son­ave me aftësi të kufizuara dhe nxit­ja e respek­tim­it të të drej­tave dhe din­jitetit të tyre’’, mbështe­tur nga Zyra e UNMIK në Kosovë.

***

Eng­lish

A step for­ward towards the advance­ment of human rights for per­sons with dis­abil­i­ties in Kosovo!

We are hap­py that today, in coop­er­a­tion with the Par­lia­men­tary Com­mis­sion for Human Rights, Gen­der Equal­i­ty, Miss­ing Per­sons, Vic­tims of Sex­u­al Vio­lence of War and Peti­tions, we orga­nized the dis­cus­sion table regard­ing the Con­ven­tion on the Rights of Per­sons with Dis­abil­i­ties in the Con­sti­tu­tion of Koso­vo, where par­tic­i­pants were rep­re­sen­ta­tives of insti­tu­tions, deputies, rep­re­sen­ta­tives of orga­ni­za­tions of per­sons with dis­abil­i­ties, inter­na­tion­al orga­ni­za­tions and oth­er partners.

Speak­ing about the set­ting of pri­or­i­ties that the state must ful­fill after the inclu­sion of the Con­ven­tion on the Rights of Per­sons with Dis­abil­i­ties in the Con­sti­tu­tion of the Repub­lic of Koso­vo, we had the spe­cial plea­sure of shar­ing his exper­tise on the sub­ject by pro­fes­sor and rec­tor Mr. Qer­im Qer­i­mi, whom we thank very much for the con­tin­u­ous cooperation.

The round­table was orga­nized with­in the project “Improv­ing the legal frame­work of Koso­vo for the rights of per­sons with dis­abil­i­ties and pro­mot­ing respect for their rights and dig­ni­ty”, sup­port­ed by UNMIK — Unit­ed Nations Mis­sion in Koso­vo.

#Dis­abil­i­ties

#StandUp4HumanRights#Human­Rights#PWD#PWDs

#CRPD

#UDHR75

***

Ser­bian

Korak napred ka unapređen­ju ljud­skih pra­va oso­ba sa inva­lidite­tom na Kosovu!

Srećni smo što smo danas, u sarad­nji sa Par­la­men­tarnom komisi­jom za ljud­s­ka pra­va, ravno­pravnost polo­va, nesta­la lica, žrtve sek­su­alnog nasil­ja rata i peti­ci­je, orga­ni­zo­vali sto za diskusi­ju o Kon­ven­ci­ji o prav­i­ma oso­ba sa inva­lidite­tom u Ustavu Koso­va, gde su učes­ni­ci bili pred­stavni­ci insti­tu­ci­ja, poslani­ci, pred­stavni­ci orga­ni­zaci­ja oso­ba sa inva­lidite­tom, među­nar­o­d­nih orga­ni­zaci­ja i dru­gi partneri.

Gov­oreći o postavl­jan­ju pri­or­ite­ta koje drža­va mora da ispuni nakon unošen­ja Kon­ven­ci­je o prav­i­ma oso­ba sa inva­lidite­tom u Ustav Repub­like Koso­vo, imali smo poseb­no zado­voljst­vo da nje­govu struc­nost na ovu temu podeli pro­fe­sor i rek­tor Gospodin Qer­im Qer­i­mi, kome se mno­go zah­valju­je­mo na kon­tinuira­noj saradnji.

Okrugli sto je orga­ni­zo­van u okviru pro­jek­ta „Unapređen­je zakon­skog okvi­ra Koso­va za pra­va oso­ba sa inva­lidite­tom i pro­mo­visan­je poš­to­van­ja nji­hovih pra­va i dos­to­janst­va“, podržanog od Kance­lar­i­je UNMIK‑a na Kosovu.

0 Comments

Postime të ngjashme