Insi­tu­cionet pri­mare për mar­rjen e shër­bimeve mjekë­sore, siç janë spi­talet apo qen­drat e mjekë­sisë famil­jare në Kosovë vazh­do­jnë të për­ballen me sfi­da në ofrim­in e qas­jes infra­struk­ture dhe me stan­darde për per­son­at me aftësi të kufizuara. Njëjtë ishte deri në vitin e kalu­ar edhe në Qen­drën Krye­sore të Mjekë­sisë Famil­jare në Gjakovë, ku bar­ri­erë krye­sore rezul­tonte munge­sa e ashen­sorit për lëviz­je poshtë-lartë.

Mirëpo falë pro­ce­sit të Fletëno­tim­it Komu­ni­tar, në po këtë qendër është arrit­ur që përg­jatë vitit 2020, në kuadër të Plan­it të Veprim­it të ndër­to­het dhe funk­sion­al­i­zo­het ashen­sori, pa të cilin pen­go­hej mar­r­ja e shër­bimeve në repartin e Stom­a­tologjisë në veçan­ti, i cili gjen­det në katin e II-të të ndërtesës.

Ky inter­ven­im nuk ua lehtë­soi lëviz­jen vetëm per­son­ave me aftësi të kufzuara, por edhe prindërve të fëmi­jëve, të moshuarve apo cil­it­do grup tjetër që tash­më shër­bimet e nevo­jshme kanë mundës­inë t’i pra­no­jnë po në Qen­drën Krye­sore për Mjekësi Famil­jare në këtë qytet.

E për­shtyp­jen e saj poz­i­tive për këtë lehtësirë e jep edhe Lum­turi­je Vor­fi, prind i një fëmi­je me aftësi të kufizuar në Gjakovë e cila tre­gon se më herët ishte detyru­ar ta barte fëmi­jën në duar për t’u ngji­tur lartë.

‘’Shumë ia ka lehtë­suar fëmi­jës tim qas­jen ky ashen­sor. Çdo lehtësim në qarkul­lim për ta është i mirëseard­hur . Pran­daj kur shoh këso lloj ini­cia­ti­vash për të mirë të tyre apo për lehtësim të neve famil­jarëve për t’i dër­guar diku, është shumë  e mirëprit­ur’’, thotë Lum­turi­ja.

Ajo tut­je tre­gon se në raste të cak­tu­ara ishte detyru­ar të frekuen­tonte edhe ordi­nan­ca pri­vate të Stom­a­tologjisë, na pamundësi për të mar­rë shër­bimin pa penge­sa në qas­je në QKMF.

‘’Jemi detyru­ar të shko­jmë mad­je në ordi­nancë pri­vate, shkaku i bar­ri­erës në insi­ti­tu­cionin pub­lik mjekësor’’.

Lum­turi­ja ka edhe një mesazh për gjitha insti­tu­cionet rel­e­vane, në mënyrë që të gjithë qyte­tarët të tra­j­to­hen barabartë kur bëhet fjalë për të drejtën ele­mentare, lëviz­jen e lirë.

‘’ Çdo vend që ekzis­ton të bëhet me qas­je më të lehtë për çdo per­son me aftësi të kufizuar. Është çësht­je njerë­zore, jo obligim’’.

Fletëno­ti­mi Komu­ni­tar është instru­ment i llog­a­rid­hënies sociale i cili bashkon qyte­tarët dhe ofrue­sit e shër­bimeve në iden­ti­fikimin e çësht­jeve të cilat ua vështirë­so­jnë fëmi­jëve me aftësi të kufizuara qas­jen në shër­bime të ndryshme, si shën­de­tësi, edukim, mirëqe­nie dhe fusha të tjera.

Ky pro­ces imple­men­to­het nga HANDIKOS në part­ner­itet me Save the Chil­dren në Kosovë, në kuadër të pro­jek­tit “Pro­movi­mi i paran­dalim­it të dhunës ndaj fëmi­jëve me aftësi të kufizuara në Kosovë në të gjitha mjedis­et”, finan­cuar nga SIDA suedeze.

Bashkër­isht,  mund të bëjmë ndryshime në komu­nitetin tonë.

0 Comments

Postime të ngjashme