Poezia është pasioni i saj! Të shkru­ar­it për jetën, natyrën, shoqërinë dhe gjithëç­ka që e rrethon është gjë­ja që e bën me aq shumë dashuri dhe përkush­tim Ble­ri­na. Përkundër aftë­sisë së kufizuar, ajo nuk po i ndal asnjëherë ëndr­rat dhe po ndikon tek shumë njerëz me poez­itë të cilat i ka tash­më të botu­ara në dy libra.

Vajzë e dashur, e shoqërueshme, e fortë dhe plot jetë. Kësh­tu për­shkruhet dhe nji­het Ble­ri­na Murtezi, 26-vjeçare nga qyteti i Fer­iza­jt e cila ka për­fun­d­uar shkol­lim­in e mesëm në Qen­drën Buri­more në Prisht­inë dhe dy vite të tjera në atë të Bujqësisë.

‘’Guxo’’ është lib­ri i parë i saj i botu­ar në vitin 2018, ndërko­hë tani është në për­fundim edhe të lib­rit të dytë i cili pritet të pub­liko­het së shpe­jti. Ka aq shumë poezi të cilat i pëlqe­jnë Bler­inës, por në veçan­ti thek­son ‘’Rrezet e Diel­lit’’, ‘Dhje­tori im dhe ‘’Flu­tu­ra’’.

‘’Mua më frymë­zon gjithëç­ka për të shkru­ar; famil­ja ime, shoqëria, natyra dhe gjithëç­ka tjetër e bukur që më rrethon’’, rrëfen Ble­ri­na me plot dashuri për poez­inë, ndër­sa si një ndër autorët e prefer­u­ar ven­dor të saj për­mend Alba­tros Rex­hën me lib­rin e tij ‘’Kthi­mi’’.

Ble­ri­na ka shumë miq, nga shkol­la fil­lore dhe e mesme, po ash­tu edhe nga orga­ni­zatat e ndryshme ku është anëtare, përf­shirë edhe HANDIKOS-in.

‘’ Me shoqëri shpesh e kaloj kohën në natyrë dhe restorante aty ku e kam të mund­shme qas­jen fizike’’, rrëfen Blerina.

Ash­tu sikurse pan­demia mbyl­li gjithë njerëz­it në shtëpi, edhe Ble­ri­na thotë se i respek­toi në për­pik­mëri masat mbro­jtëse. Mad­je të qën­dru­ar­it bren­da ishte mjaft pro­duk­tiv për të, pasi shër­beu që të shkru­ante poez­itë e saj të buku­ra në për­gatit­je të lib­rit të dytë.

Por poez­itë e Bler­inës nuk mbaro­jnë vetëm tek lib­ri. Ajo ka kri­juar edhe një audi­encë të veçan­të përmes faqes së saj në Face­book të tit­ul­lu­ar ‘’Bota ime – Shkri­mi’’, ku secili mund t’i bashko­het kësaj faqe­je dhe të lex­o­jë poez­itë e saj.

Ble­ri­na është një vajzë mjaft aktive dhe na tre­gon se ka qenë pjesë­mar­rëse në shumë tra­jn­ime, ka mba­j­tur orë letrare, orë këndi­mi, gati­mi, ka ndjekur kursin e gjuhës angleze etj. Asaj i pëlqen gjithëç­ka që ka të bëjë me artin.

Për fund, Ble­ri­na dha një mesazh inspirues për bashkë­moshatarët e saj por edhe gjithë njerëz­it e tjerë.

‘’Ndjekni ëndr­rat tua­ja dhe asnjëherë mos u dorë­zoni. Kur­rë nuk është vonë të bëjmë atë që duam në jetë’’.

0 Comments

Postime të ngjashme