HANDIKOS sot ka lan­suar kam­pan­jën “Ngom mu!”, në kuadër të Ditës Ndërkom­bëtare të të Drej­tave të Njeri­ut, përmes së cilës fëmi­jët me aftësi të kufizuara pro­movo­jnë avancimin e tyre, pjesë­mar­rjen dhe inter­venimet që janë real­izuar falë ini­cia­ti­vave dhe ngrit­jes së zërit të tyre.

Kam­pan­ja ka për qël­lim ngrit­jen e vetëdi­jes së insti­tu­cion­eve dhe shoqërisë rreth llog­a­rid­hënies sociale dhe pjesë­mar­rjes së fëmijëve.

Eldin Gashi, për­faqë­sues i grupit avokues të fëmi­jëve me aftësi të kufizuara “Hëna”, tha se për real­iz­imin e të drej­tave themelore të fëmi­jëve kanë avokuar tek insti­tu­cionet përgjegjëse dhe kanë ngrit­ur zërin për ato që ju takojnë.

Ai tha se si grup kanë kon­tribuar edhe tek pro­ce­si i Fletëno­tim­it Komu­ni­tar i real­izuar nga HANDIKOS në sek­torë të ndryshëm si në edukim, shën­de­tësi dhe mirëqe­nie sociale.

“Si rrjed­ho­jë e pjesë­mar­rjes tonë në këtë pro­ces kemi arrit­ur disa rezul­tate mad­hore si, shndër­ri­mi i dy klasave të bashkangji­tu­ra në klasa buri­more në Fer­izaj dhe në Gjakovë, si dhe mbështet­ja e kri­jim­it të klasës buri­more në shkol­lën Hil­mi Rakovi­ca në Prisht­inë, duke kon­tribuar kësh­tu direkt që fëmi­jët me aftësi të kufizuara të jenë më gjithëpërf­shirës në shoqëri. Po ash­tu ne e kemi kri­juar edhe liftin e qasshëm në QKMF në Gjakovë dhe në Prisht­inë, po ash­tu kemi bërë një tualet të qasshëm për fëmi­jët me aftësi të kufizuara në shkol­lën Ismail Qemaili në Prishtinë…Të gjitha këto rezul­tate ne kemi arrit­ur duke na u dhënë mundësia që t’i shpre­him shqetësimet tona dhe mendimet tona, që këto janë mar­rë parasysh. Kjo tre­gon fuqinë që mund ta ketë zëri ynë nëse ai dëgjo­het, kësh­tu që ‘ngom mu’”, tha ai.

Ndërkaq, Valid Zhu­bi, për­faqë­sues i Save the Chil­dren në Kosovë u shpreh se në vazhdimësi puno­jnë për fëmi­jët që janë më të prekur nga pabaraz­itë dhe diskriminimet.

 “Kemi bërë një rrugë të gjatë në punën tonë për fëmi­jët që janë më të prekur nga pabaraz­itë dhe diskri­m­inimet dhe rreg­ull­isht adreso­jmë në nivele të ndryshme. Megjithatë, fatke­që­sisht fëmi­jët me aftësi të kufizuara, famil­jet e tyre dhe fëmi­jët e prindërve me aftësi të kufizuara vazh­do­jnë të mbeten pra­pa. Ne puno­jmë për të sig­u­ru­ar që poli­tik-bërësit dhe ofrue­sit e shër­bimeve për të drej­tat e fëmi­jëve në niv­el lokal në Kosovë dhe orga­ni­zatat e shoqërisë civile të jenë të vetëdi­jshëm për sit­u­atën e të drej­tave të fëmi­jëve dhe të vepro­jnë me sin­ergji për të për­mirë­suar sit­u­atën e tyre”, tha ai.

Në kuadër të shënim­it të kësaj dite, u prezan­tu­an edhe të gje­tu­rat e rapor­tit vlerë­sues mbi punën pesëv­jeçare të HANDIKOS lid­hur me llog­a­rid­hënien sociale dhe pjesë­mar­rjen e fëmi­jëve, në kuadër të pro­jek­tit “Pro­movi­mi i paran­dalim­it të dhunës ndaj fëmi­jëve me aftësi të kufizuara në të gjitha mjedis­et”, i cili imple­men­to­het në part­ner­itet me Save the Chil­drën në Kosovë dhe mbështetet nga SIDA Suedeze.

Lid­hur me këtë raport, Artë Hal­i­mi nga HANDIKOS, tha se përmes këtij pro­jek­ti janë arrit­ur rezul­tate konkrete, të cilat kanë ndikuar në fuqiz­imin e fëmi­jëve me aftësi të kufizuara.

 “Është një pro­jekt, i cili ka prod­huar ndryshime të mëd­ha në fuqiz­imin e fëmi­jëve me aftësi të kufizuara edhe komu­nitetit në përgjithësi, po në të njëjtën kohë ka pro­movuar bashkëpunimin midis ofruesve të shër­bimeve dhe vetë fëmi­jëve me aftësi të kufizuara si urë lid­hëse për bashkëpunime të mëtut­jeshme dhe për për­mirësim të mëtut­jeshëm të shër­bimeve për fëmijët…Procesi i Fletëno­tim­it Komu­ni­tar është pro­ces përmes të cilit përg­jatë pesë viteve është ini­ci­uar shtatë herë me gjith­sej 15 insti­tu­cione. Në sek­torin e arsim­it janë gjith­sej tetë shkol­la të cilat kanë për­fi­tu­ar prej pro­ce­sit të Fletëno­tim­it Komu­ni­tar në katër komu­na tar­get… Në arsim janë arrit­ur disa rezul­tate kyçe, të cilat po dëshi­ro­jmë t’i nda­jmë me ju, fil­lim­isht janë shndër­ru­ar dy klasa të bashkangji­tu­ra në klasa buri­more në Fer­izaj dhe në Gjakovë, rezul­tat ky i cili më të vërtetë e pasqy­ron një suk­ses shumë të madh për shkak që me autom­a­tizëm e ka lehtë­suar gjithëpërf­shir­jen e fëmi­jëve”, tha ajo.

Si suk­sese ajo për­men­di edhe sig­urim­in e trans­portit për fëmi­jët me aftësi të kufizuara dhe rrit­jen e bashkëpunim­it ndër­m­jet mësuesve të rreg­ullt dhe atyre mbështetës.

HANDIKOS po ash­tu ka lan­suar edhe dy video, njëra e cila pro­movon llog­a­rid­hënien dhe pjesë­mar­rjen dhe tjera punën dhe avancimin e grupit ‘’Hëna’’.

Pjesë e kam­pan­jës, ishte edhe ven­dos­ja e poster­ave në insti­tu­cione shën­de­të­sore, të mirëqe­nies sociale dhe të atyre arsi­more, në komu­nat: Prisht­inë, Gjakovë, Mitro­vicë dhe Ferizaj.

0 Comments

Postime të ngjashme