Jemi të lum­tur që nisur nga ky muaj, kemi rik­thy­er aktivitetet me grupin avokues të Fëmi­jëve me Aftësi të Kufizuara ‘’Hëna’’, i cili funk­sionon në kuadër të HANDIKOS.

Gjatë javës së kalu­ar kemi real­izuar takimet e para me fëmi­jët anë­tarë të regjion­it të Prisht­inës, Dren­a­sit dhe Pejës, për të vazh­d­uar tut­je edhe në komu­na tjera tar­get, kësh­tu për t’i infor­muar rreth aktiviteteve që do shëno­hen përg­jatë kre­jt vitit dhe për të iden­ti­fikuar nevo­jat dhe kërke­sat e tyre, me qël­lim të angazhim­it në ngrit­jen e kapaciteteve në fusha të ndryshme.

Këto aktivitete po mundë­so­hen duke falën­deru­ar Unicef Koso­vo Pro­gramme në part­ner­itet me USAID Koso­vo, në kuadër të pro­jek­tit ‘’Shër­bimet e Reha­bil­itim­it të Bazuar në Bashkësi (RBB) për fëmi­jët dhe të rin­jtë me aftësi të kufizuara janë të fuqizuara dhe të qëndrueshme”.

0 Comments

Postime të ngjashme