Kalendar
Aktivnosti

Osobe sa inva­lidite­tom na Kosovu sma­tra­ju da uprkos akci­ja­ma koje su pre­duzete posled­njih god­i­na za poboljšan­je živ­ota, nas­tavl­ja­ju da se suočava­ju sa razn­im prob­lemi­ma u svim aspek­ti­ma živ­ota koji ih sprečava­ju da žive dos­to­janstveno i ost­varu­ju svo­ja pra­va. sop­stvenih, koji proizilaze iz Usta­va i drugih pravnih aka­ta Repub­like Kosovo.