Rezime Projekta

Pro­jekat finan­sira EU:

Pro­mo­visan­je inkluzivnos­ti i dometa kon­sul­ta­tivnih proce­sa za refor­mu upravl­jan­ja i javne uprave u sek­toru oso­ba sa inva­lidite­tom na lokalnom, nacional­nom i region­al­nom nivou

Kratak saže­tak projekta

Opšti cilj:

Sveobuh­vat­no društ­vo u kojem osobe sa inva­lidite­tom ost­varu­ju svoj puni poten­ci­jal i žive dos­to­janstveno kao ravno­pravni građani. (Nacional­na strate­gi­ja o prav­i­ma oso­ba sa inva­lidite­tom 2013–2023)

Speci­fični cilj:

Oc 1. Reforme vlade i javne uprave na Kosovu uključu­ju osobe sa invaliditetom

Očeki­vani rezultati:

Op. 1.1 Povećana svest vlade na cen­tral­nom i lokalnom nivou o pristupačnosti

Op 2.1 Povećane mogućnosti za OOSI da učestvu­ju u dija­logu sa vladom

Op.2.2 Ojačana posvećenost dijalo­ga od strane različi­tih nivoa vlasti i orga­ni­zaci­ja oso­ba sa invaliditetom

Op 2.3 Povećana dos­tup­nost podata­ka o pitan­ji­ma invalidnosti

Op 3.1 Povećani orga­ni­za­cioni kapacitet orga­ni­zaci­ja oso­ba sa inva­lidite­tom i nji­hovih mreža

Da bi orga­ni­zaci­je oso­ba sa inva­lidite­tom mogle da sarađu­ju i koor­dini­ra­ju svoj rad, one mora­ju da slede principe demokratskog upravl­jan­ja i mora­ju da budu u stan­ju da zas­tu­pa­ju interese svo­jih birača. Akci­ja će okupi­ti orga­ni­zaci­je oso­ba sa inva­lidite­tom da razvi­ju min­i­malne stan­darde za demokratsko upravl­jan­je, pored ono­ga što je propisano zakonom pri­likom reg­is­tracije OCD. Orga­ni­zaci­je oso­ba sa inva­lidite­tom i Forum će iden­ti­fiko­vati nedostatke u svom demokratskom upravl­jan­ju i razvi­ti i imple­men­ti­rati plan za jačan­je svo­jih kapacite­ta u oblas­ti­ma slabosti.

Prin­cipi mogu uključi­vati sledeće: odgovarajući statut, trans­par­entne i jasne pro­ce­dure članst­va, pro­mo­ci­ju donošen­ja odlu­ka na mreži, poli­tike nulte tol­er­an­ci­je za korup­ci­ju i rod­nu diskrim­i­naci­ju, trans­par­ent­nost i pro­ce­dure odgov­ornos­ti (pre­ma članovi­ma, vla­di i dona­tori­ma) i planove za mobi­lizaci­ju resursa.

Op 3.2 Povećano znan­je i veš­tine orga­ni­zaci­ja oso­ba sa inva­lidite­tom i nji­hovih mreža o zago­varan­ju, odnosi­ma sa medi­ji­ma i pristupačnosti

Op 3.3. Ojačana part­ner­st­va između orga­ni­zaci­ja oso­ba sa inva­lidite­tom (DPO) i mreža oso­ba sa inva­lidite­tom na Kosovu

Ciljne grupe:

Cilj­na gru­pa 1: DPO i Forum

Cilj­na gru­pa 2: Skupšti­na, pred­stavni­ci cen­tralne vlade i lokalne (opštinske) vlasti

Cilj­na gru­pa 3: Mediji