Istorija

Udružen­je para­plegičara i par­al­ize dece Koso­va “osno­vano je 1983. godine, na ini­ci­ja­tivu gospo­d­i­na Hali­ta Ferizija …

Opširni­je

Strategija

Da bi dobio ovaj strateš­ki plan za 2018–2022, Hand­iKos dokazu­je kvalitet­no vreme i objavlju­je stratešku viziju …

Opširni­je

Statut

Ovaj statut uređivaće neprof­it­no udružen­je Aso­ci­jaci­ja para­plegičara i dece sa par­al­i­zom na Kosovu, osnovano …

Opširni­je

Osnivač HANDIKOS

Prvi osni­vač Halit Fer­izi rođen je 27.07.1949 u selu Paso­ma, opšti­na Vučitrn i pre­min­uo je 05.05.2009 u Prištini.

Opširni­je
333 dece sa smet­n­ja­ma u razvo­ju, kroz oko 10,000+ sesi­ja, koris­ni­ka soci­jal­nih uslu­ga prošle godine. 

Preko 16.000

lju­di su članovi širom Kosova. 

Otprilike 4000 

dece koris­ni­ci usluga 

Preporučeno 7000 

uređaja. 

Donatori