Izveštaj o istraživanju

“Gde je Kosovo?”

Kon­ven­ci­ja o prav­i­ma oso­ba sa inva­lidite­tom (usvo­je­na 2006. godine od strane Ujed­in­jenih naci­ja) definiše pravne obaveze drža­va pot­pis­ni­ca da pro­movišu i štite pra­va oso­ba sa inva­lidite­tom. Da bi Kon­ven­ci­ja naprav­i­la raz­liku u živ­o­ti­ma oso­ba sa inva­lidite­tom i nji­hovih porod­i­ca, staratel­ja i zajed­ni­ca, države pot­pis­nice mora­ju je sprovesti. Glavni zahtev u ovom pogle­du, kako je defin­isano u članu 4, (Opšte obaveze), jeste da države pot­pis­nice usklade svo­je domaće zakon­o­davst­vo sa Konvencijom.