Për­dori­mi i të dhë­nave per­son­ale në faqen HANDIKOS është rreg­ul­lu­ar në për­puth­je të plotë me Ligjin për Mbro­jt­jen e të Dhë­nave Per­son­ale 03/L‑172 në Kosovë dhe se ne jemi orga­ni­za­të jo-fitim­prurëse, respek­tivisht HANDIKOS është ueb faqe jo-fitimprurëse.

Ne beso­jmë që ju keni të drejtë për të kon­trol­lu­ar për­dorim­in e infor­ma­cion­eve tua­ja per­son­ale dhe pri­vatësia juaj duhet respek­tu­ar. Ne kufi­zo­jmë qas­jen dhe pro­ced­imin e të dhë­nave tua­ja prej palëve të tjera. Ne nuk do për­dorim të dhë­nat per­son­ale në një mënyrë që nuk për­puthen për qël­lim­in që na i keni dhënë. Ne mundo­he­mi të mbled­him sa më pak të dhë­na per­son­ale në mënyrë që të arri­jmë qëllimin.