Stafi HandiKos

Afrim Maliqi
Drej­tor
Shqip­dona Hashani
Menax­here e Financave
Duk­agjin Kel­men­di
Menax­her Projekti
Ilir Gashi
Menax­her i Logjistikës
Fis­nik Galani
Këshill­tar Ligjor
Bler­ta Çitaku
Menax­here Projekti
Arta Sejdiu
Zyrtare Pro­jek­ti
Artë Hal­i­mi
Asis­tente Projekti
Kaltë­ri­na Misi­ni
Zyrtare për Komunikim
Egzona Rukol­li
Zyrtare për Financa
Rrustem Gashi
Zyr­tar Projekti
Alberi­ta Hylaj
Ofruese e shërbimeve të Mirëqenies Sociale
Vlo­ra Jasharaj
Ofruese e shër­bim­it të Mirëqe­nies Sociale
Gre­sa Stublla
Ofruese e shërbimeve Fizio-Terapeutike
Elmaze Qer­i­mi
Ofruese e shër­bim­it të Edukim­it Jo-Formal
Arbon Fetahu
Asis­tent i Logjistikës
Armend Sha­la
Voz­itës