Pjesë­mar­r­ja aktive në përf­shir­jen e intere­save të PAK gjatë pro­ce­sit të kri­jim­it të poli­tikave për inte­grime Europi­ane dhe fuqiz­imin e vetëpërfaqësimit
•    Ngrit­ja e kapaciteteve njerë­zore të struk­tu­rave të orga­ni­za­tës mbi avokimin dhe lobimin në niv­el lokal dhe qen­dror për të drej­tat dhe intere­sat e per­son­ave me AK
•    Ndikim në ngrit­jen e kapaciteteve të kri­juesve të poli­tikave në përf­shir­jen e të drej­tave dhe intere­save të PAK
•    Ngrit­ja e kapaciteteve njerë­zore të gru­peve tjera të interesit
•    Pjesë­mar­r­ja aktive në kri­jimin e plan­it lokal dhe nacional mbi AK bazuar në nevo­jat, të drej­tat dhe intere­sat e PAK si dhe mon­i­tori­mi i imple­men­tim­it të tyre
•    Pjesë­mar­r­ja aktive në har­timin e poli­tikave lokale dhe nacionale si dhe mon­i­tori­mi i imple­men­tim­it të tyre
•    Ndiki­mi në aprovimin dhe rat­i­fikimin e doku­menteve ndërkom­bëtare mbi aftës­inë e kufizuar nga Qev­e­ria e Repub­likës së Kosovës përmes pro­movim­it të tyre

Pjesë­mar­r­ja aktive në përf­shir­jen e intere­save të PAK gjatë pro­ce­sit të kri­jim­it të poli­tikave për inte­grime Europi­ane dhe fuqiz­imin e vetëpërfaqësimit
•    Ndërgjegjësi­mi i shoqerisë për të drej­tat, nevo­jat, poten­cialin dhe kon­tributin e PAK
•    Ndiki­mi në nxjër­rjen e lig­jeve të reja dhe akteve nën­ligjore për imple­men­timin e tyre
•    Ndiki­mi në aman­da­men­timin e lig­jeve ekzistuese si dhe nxjër­rjen e akteve nën­ligjore për imple­men­timin e tyre
•    Pro­movi­mi i plan­it aksion­al europi­an mbi aftës­inë e kufizuar

Sig­uri­mi, për­mirësi­mi dhe mbështet­ja e ofrim­it të shër­bimeve për PAK
•    Ndikim në njo­hjen e shër­bimeve të RBB-së si dhe kri­jimin e mekaniz­mave ligjore për imple­men­timin e tyre.
•    Kri­jimin e parakushteve për licencim dhe akred­itim të shër­bimeve të HandiKOS-it.
•    Ndër­ti­mi i kapaciteteve të ofruesve të shër­bimeve të RBB.
•    Ndër­ti­mi dhe për­mirësi­mi i infra­struk­turës ku ofro­hen shër­bimet e RBB.
•    Ndiki­mi në përf­shir­jen e fëmi­jëve me AK në edukimin parashkol­lor dhe shkollor.
•    Fuqiz­i­mi i prindërve të fëmi­jëve me AK përmes tra­jn­imeve, refer­imeve në çësht­je sociale, arsi­more, eduka­tive etj.
•    Ndiki­mi në ofrim­in e shër­bimeve shën­de­të­sore për PAK përmes viz­itave shtëpi­ake të ekipeve pro­fe­sion­ale (patron­azhi).
•    Ndër­ti­mi i bashkëpunim­it inter­sek­to­r­i­al dhe zhvil­li­mi i sis­temit refer­al në niv­el lokal.
•    Në pro­cesin e decen­tral­izim­it të shër­bimeve të përf­shi­hen shër­bimet e RBB-së në pakon e shër­bimeve të ofru­ara nga niveli lokal.
•    Ndikim në har­timin e ligjit për ofrim­in e asis­tencës per­son­ale për PAK.
•    Ndiki­mi në për­mirësimin e qas­jes për shfry­tëz­imin e shër­bimeve publike.

Sig­uri­mi, për­mirësi­mi dhe mbështet­ja e ofrim­it të shër­bimeve për PAK
•    Ndiki­mi në përf­shir­jen e PAK në ske­mat e mirëqe­nies dhe sig­urisë sociale
•    Sig­uri­mi i qën­druesh­mërisë finan­cia­re për shër­bimet e RBB-së Financi­mi i RBB-së
•    Ndiki­mi në nxjër­rjen e rreg­ul­lorës për përm­bush­jen e nevo­jave speci­fike të PAK me mjete orto­pe­dike, orto­pro­tetike, san­itare, higjienike dhe të inkontinencës
•    Zhvil­li­mi i përkrah­jes së “bazuar nga për­vo­ja” (peer sup­port) për per­son­at me aftësi të kufizuar, prindër të fëmi­jëve me aftësi të kufizuar etj.

Pavarësi­mi ekonomik i PAK
•    Ndiki­mi në aprovimin e ligjit për reha­bil­itim dhe punësimin e PAK si dhe lig­jeve tjera jo diskriminuese
•    Ndiki­mi në kri­jim­im e kushteve për punësim të barabartë
•    Ndiki­mi në kri­jimin e kushteve për arsim fil­lor, të mesëm dhe të lartë për PAK
•    Ndiki­mi në përf­shir­jen e PAK në pro­gram­et për aftësim pro­fe­sion­al si dhe kri­jimin e mundë­sive të zgjed­hjeve të pro­fileve adekuate
•    Ndikim në vetëdi­jësim të punëd­hënësve lid­hur me aftësitë e per­son­ave me AK
•    Ndiki­mi në përkrah­jen e biz­ne­seve të vogla për PAK
•    Ndiki­mi në përf­shir­jen e PAK në edukimin joformal
•    Kri­ji­mi i bazës së të dhë­nave për pro­fe­sionet e per­son­ave me aftësi të kufizuar në niv­el lokal dhe qendror