HANDIKOS Cookies.

Përdorimi i të dhënave personale në faqen HANDIKOS është rregulluar në përputhje të plotë me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale 03/L-172 në Kosovë dhe se ne jemi organizatë jo-fitimprurëse, respektivisht HANDIKOS është ueb faqe jo-fitimprurëse.

Ne besojmë që ju keni të drejtë për të kontrolluar përdorimin e informacioneve tuaja personale dhe privatësia juaj duhet respektuar. Ne kufizojmë qasjen dhe procedimin e të dhënave tuaja prej palëve të tjera. Ne nuk do përdorim të dhënat personale në një mënyrë që nuk përputhen për qëllimin që na i keni dhënë. Ne mundohemi të mbledhim sa më pak të dhëna personale në mënyrë që të arrijmë qëllimin.