Projektet

 
 • 30 Tetor

  Avancimi i situatës së Përfshirjes së Fëmijëve me Aftësi te Kufizuara ne Edukimin para fillor dhe atë fillor,si dhe ofrimi i shërbimeve Edukuese dhe Rehabilituese që ofrohen në Qendrat e RBB ne "HandiKOS"

  » Lexo më shumë

 • 25 Tetor

  Mbështetje dhe përkujdesje e integruar për persona të moshuar dhe persona me aftësi të kufizuar në Kosovë: projekt pilot drejt kalimit në shërbime të bazuara në bashkësi

  Qëllimi i përgjithshëm i këtij projekti është të mbështes decentralizimin e qeverisjes së sektorit social dhe të promovojë dhe lehtësoj licencimin e organizatave të shoqërisë civile për ofrim të shërbimeve social për qytetarët e Kosovës. Qëllimi specifik është... » Lexo më shumë

 • 25 Tetor

  Jeta në rrota

  Ngritja e kapaciteteve të personave me aftësi të kufizuar ne perdorimin dhe mirembajtjen e pajisjeve ndihmese me qëllim te pavarsimit te tyre. » Lexo më shumë

 • 4 Tetor

  Fuqizimi i vajzave dhe femrave

  Vetëdijesimi i vajzave me aftësi te kufizuara dhe të nënave të fëmijëve me aftësi të kufizuar ne Komunat e Regjionit te Prishtinë për rolin dhe të drejtat e tyre. » Lexo më shumë

 • 17 Shtator

  Qendra per Jetese te Pavarur

  » Lexo më shumë