Historiku 

Shoqa­ta e para­plegjikëve dhe par­al­izës së fëmi­jëve të Kosovës” është themelu­ar në vitin 1983, me iniciativën. 

Lexo më shumë

Strategjia 

Me qël­lim të për­gatit­jes së këtij plani strategjik për 2018–2022, Hand­iKos ka kalu­ar kohë kual­i­ta­tive në ven­dos­jen e vizion­it strategjik… 

Lexo më shumë

Statuti 

Ky statut do të qev­eris shoqatën jofitim­rurëse Asso­ci­a­tion of Para­plegic and Chil­dren Paral­y­sis Per­sons of Koso­vo, e themelu­ar në… 

Lexo më shumë

Themeluesi HANDIKOS 

Themelue­si i parë Halit Fer­izi u lind me 27.07.1949 në fshatin Pasomë, komu­na e Vushtrisë dhe ndër­roi jetë më 05.05.2009 në Prishtinë. 

Lexo më shumë