Historiku

Shoqa­ta e para­plegjikëve dhe par­al­izës së fëmi­jëve të Kosovës” është themelu­ar në vitin 1983, me ini­cia­tivën e Z. Halit Ferizi…

Lexo më shumë

Strategjia

Me qël­lim të për­gatit­jes së këtij plani strategjik për 2018–2022, Hand­iKos ka kalu­ar kohë kual­i­ta­tive në ven­dos­jen e vizion­it strategjik…

Lexo më shumë

Statuti

Ky statut do të qev­eris shoqatën jofitim­rurëse Asso­ci­a­tion of Para­plegic and Chil­dren Paral­y­sis Per­sons of Koso­vo, e themelu­ar në…

Lexo më shumë

Themeluesi HANDIKOS

Halit Fer­izi u lind me 27.07.1949 në fshatin Pasomë, komu­na e Vushtr­risë dhe ndër­roi jetë më 05.05.2009 në Prishtinë.

Lexo më shumë
Në vitin e kalu­ar, me pro­jek­te të ndryshme kemi mbështe­tur 78 fëni­jë dhe 97 të rrit­ur në regjion­in e Prishtinës 

Mbi 16 mijë persona 

Të antarë­suar në gjithë Kosovën 

Rreth 4 mijë fëmijë 

Me aftësi të kufizuara për­fitues të.. 

Mbi 7 mijë pajisje 

Të ofru­ara ndihmëse 

WE CAN CHANGE

the life of those, who have no hope!

Sed luc­tus, nisl a vene­natis ultri­ces, augue lacus ali­quet jus­to, non ali­quam lacus ligu­la nec nisl. In con­secte­tur, turpis quis fer­men­tum sus­cip­it, neque elit pul­v­inar ipsum, vestibu­lum luctus

CHIILDREN IN CARE

the life of those, who have no hope!

Sed luc­tus, nisl a vene­natis ultri­ces, augue lacus ali­quet jus­to, non ali­quam lacus ligu­la nec nisl. In con­secte­tur, turpis quis fer­men­tum sus­cip­it, neque elit pul­v­inar ipsum, vestibu­lum luctus

DISABLED CHILDREN

the life of those, who have no hope!

Sed luc­tus, nisl a vene­natis ultri­ces, augue lacus ali­quet jus­to, non ali­quam lacus ligu­la nec nisl. In con­secte­tur, turpis quis fer­men­tum sus­cip­it, neque elit pul­v­inar ipsum, vestibu­lum luctus

YOUNG PEOPLE

the life of those, who have no hope!

Sed luc­tus, nisl a vene­natis ultri­ces, augue lacus ali­quet jus­to, non ali­quam lacus ligu­la nec nisl. In con­secte­tur, turpis quis fer­men­tum sus­cip­it, neque elit pul­v­inar ipsum, vestibu­lum luctus

FAMILY SUPPORT

the life of those, who have no hope!

Sed luc­tus, nisl a vene­natis ultri­ces, augue lacus ali­quet jus­to, non ali­quam lacus ligu­la nec nisl. In con­secte­tur, turpis quis fer­men­tum sus­cip­it, neque elit pul­v­inar ipsum, vestibu­lum luctus

OUR SCHOOLS

the life of those, who have no hope!

Sed luc­tus, nisl a vene­natis ultri­ces, augue lacus ali­quet jus­to, non ali­quam lacus ligu­la nec nisl. In con­secte­tur, turpis quis fer­men­tum sus­cip­it, neque elit pul­v­inar ipsum, vestibu­lum luctus

OUR APPROACH

the life of those, who have no hope!

Sed luc­tus, nisl a vene­natis ultri­ces, augue lacus ali­quet jus­to, non ali­quam lacus ligu­la nec nisl. In con­secte­tur, turpis quis fer­men­tum sus­cip­it, neque elit pul­v­inar ipsum, vestibu­lum luctus

Pyet HANDIKOS

    [gs_logo]