Revista ‘’HËNA’’ është krijuar me qëllim të avokimit për të drejtat e fëmijëve me aftësi të kufizuara në Kosovë, përmes së cilës promovohen aktivitetet që fëmijët realizojnë në kuadër të HANDIKOS. Revista përditësohet dhe publikohet në çdo tre muaj, për të interesuarit.