HANDIKOS Sample Page Ligjet Ligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr.02-L-17 për Shërbime Sociale dhe Familjare