Mirë­sevi­ni në HANDIKOS TEST

Ky test ka për qël­lim të të vlerë­soj njo­hu­ritë e jua­ja lid­hur me poli­tikën për mbro­jt­jen e fëmi­jëve në HANDIKOS. Testi për­bëhet nga 12 pyet­je, nga te cilat disa janë me zgjid­hje të shumë­fish­ta. Pyet­jet janë rel­e­vante me mate­ri­alin që ju keni për­c­jell paraprakisht.

Shkalla e kaluesh­mërisë së testit është 80%, ndaj ju lusim të shfry­të­zoni kohën në dis­pozi­cion për të reflek­tu­ar mbi mate­ri­alin e prezan­tu­ar për ju më parë.

Nëse kaloni pra­gun min­i­mal, ju do pra­noni njof­timin zyr­tar nga HANDIKOS për të vazh­d­uar tut­je me pro­ce­du­rat në vazhdim.

Emri dhe Mbiemri
Email adresa
Pozi­ta
1. Poli­ti­ka për Mbro­jt­jen e Fëmi­jëve në HANDIKOS ka për qëllim: 

Kujdes!
Cdo pyet­je ka piket e veta, nese ndon­jeren nuk qel­loni te gjitha piket do humbet!

2. Rretho opsion­in që paraqet sak­të 5 kat­e­goritë e abuz­imeve ndaj fëmijëve: 

3. Cilat raste të abuzim­it ndaj fëmi­jëve duhen raportuar? 

Cili eshte Emri i vertet 

0 Comments

Postime të ngjashme