Vajza e poezive, Blerina Murtezi

Poezia është pasioni i saj! Të shkru­ar­it për jetën, natyrën, shoqërinë dhe gjithëç­ka që e rrethon është gjë­ja që e bën me aq shumë dashuri dhe përkush­tim Ble­ri­na. Përkundër aftë­sisë së kufizuar, ajo nuk po i ndal asnjëherë ëndr­rat dhe po ndikon tek shumë njerëz me poez­itë të cilat i ka tash­më të botu­ara në dy libra. Vajzë e dashur, e shoqërueshme, e fortë dhe plot jetë. Kësh­tu përshkruhet […]

Tri histori në kohë pandemie dhe një mesazh

Argë­tim me macen e tij të hirtë, aktivitete e lojëra të ndryshme me motrën më të vogël, bashkë-bised­im me shokët e shoqet e klasës në dis­tancë, por pa lënë anash as mësimin online si nxënës i klasës së katërt, është mënyra se si Ron Sejdiu nga Fushë-Koso­­va po i kalonte ditët e pan­demisë në shtëpinë e tij. Peri­ud­hën e karan­ti­nim­it, jo me lehtësi por me aktivitete të shum­ta i kaluan […]

Handikos shpërndan 45 pako ushqimore për personat me aftësi të kufizuara me kushte më të vështira ekonomike

HANDIKOS ka arrit­ur që këto ditë të shpërn­da­jë një sasi të vogël prej 45 pakove ushqi­more për famil­jet në nevo­jë apo me kushte më të rën­da finan­cia­re, si mbështet­je gjatë kësaj sit­u­ate në të cilën gjen­de­mi. Ekipi jonë do të vazh­do­jë tut­je me iden­ti­fikimin e rasteve të per­son­ave me aftësi të kufizuara me gjend­je më të vështirë ekonomike, si dhe gjetjen […]

Me marshim e aktivitete të tjera sot shënuam Ditën e Përdoruesve të Karrocës – Kërkohet qasje për të gjithë

Me moton “Mos ma kufi­zo lëviz­jen”, HANDIKOS sot për të dytën herë rad­hazi shënoi 1 Marsin – Ditën Ndërkom­bëtare të Për­doruesve të Kar­rocës. Bashkër­isht me për­dorues të kar­ro­cave e qyte­tarë të tjerë, marshuam në sheshet e krye­qytetit, duke bërë thirrje për vetëdi­jësim të shoqërisë dhe insti­tu­cion­eve për mungesën e infra­struk­turës për per­son­at me aftësi të kufizuara. Pjesë­mar­rës ishin edhe kryem­i­nistri i Repub­likës së Kosovës, z. […]

MASHT shpall konkurs për ndarjen e bursave për studentët me aftësi të kufizuara

Min­is­tria e Arsim­it, Shkencës dhe Teknologjisë shpall konkurs për ndar­jen e bur­save për stu­den­tët mer aftësi të kufizuara për Uni­ver­sitetet Pub­like të niveleve: Baçelor dhe Mas­ter, për vitin akademik 2019/2020. Kushtet dhe kriteret: 1. Të jenë stu­dent të uni­ver­siteteve pub­like të Repub­likës së Kosovës. 2. Të jenë në kat­e­gor­inë e studimeve me aftësi të kufizuara. 3. Të jenë shte­tas të Repub­likës së Kosovës. […]

Kush është grupi i fëmijëve ‘Hëna’ dhe cili është misioni i tij?

Grupi Avokues i Fëmi­jëve me Aftësi të Kufizuara “Hëna” është grup jo for­mal i themelu­ar nga HANDIKOS që nga viti 2017, me mision “Garan­timin e të drej­tave të fëmi­jëve me aftësi të kufizuara”. Ëndr­ra e grupit Hëna është “Një botë ku të gjithë fëmi­jët janë të lumu­tur”,  pran­daj thirr­ja e vazh­dueshme e tyre është që të mon­i­toro­het zba­ti­mi i të drej­tave të fëmi­jëve dhe përf­shir­ja e tyre në çështjet […]

Në Prishtinë sot nisi trajnimi treditor për ‘Disiplinën Pozitive në Prindërimin e Përditshëm’

Sot, në Prisht­inë ka fil­lu­ar raun­di i dytë i pro­gramit “Disi­plina Poz­i­tive në Prindërim­in e Përdit­shëm” për këtë vit. 15 prindër/pjesëmarrës të tjerë po shqyr­to­jnë bashkër­isht prak­tikat më të mira të prindërim­it, bazuar në zhvil­lim të fëmi­jëve dhe të drej­tave të tyre. Ky pro­gram ofro­het nga HANDIKOS, në part­ner­itet me Save the Children.

HANDIKOS realizon 14 ligjërata në 7 shkolla rurale të komunës së Ferizajt

Shkol­lat “4 Pril­li” në Zllatar, “Pavarësia” në Bal­aj dhe “Dy dësh­morët” në Tal­inoc të Muhax­herëve në Fer­izaj, ishin të  fun­dit për këtë vit, ku u real­izua ligjëra­ta ndërgjegjë­suese “Paragjykimet dhe ste­ri­otipet ndaj per­son­ave me aftësi të kufizuara në mjedise të shkol­lës”. Gjatë këtij viti, u real­izuan 14 ligjëra­ta në shtatë (7) shkol­la rurale të komunës së Fer­iza­jt. Rreth 293 nxënës të klasave […]

Njihuni me Hajredin Krasniqin — Njeriun që kurrë nuk u dorëzua për të arritur qëllimet e tij

‘’Çelësi i suk­sesit është mos me u mshel e me u demor­al­izu, por me u mundu me e tregu veten të barabartë me të gjithë’’. Kjo është fjalia që Hajredin Kras­niqi nga fshati Shushicë e Graçan­icës e për­dor shpesh, tek­sa tre­gon për peripetitë dhe të arrit­u­rat e tij jetë­sore, përkundër aftë­sisë së kufizuar që ka. Një njeri që kur­rë nuk u dorëzua. U ngrit për të luftu­ar për veten e tij. Kri­joi familje, […]