HANDIKOS Sample Page Projektet Avokimi për përfshirjen e aftësisë së kufizuar në politikat lokale

Qëllimi:


Përfshirjen e aftësisë së kufizuar në krijimin e politikave lokale me qëllim të marrjes së vendimeve politike për hartimin e planeve lokale te aksionit. Ngritjen e nivelit të bashkëpunimit në mes institucioneve lokale dhe OPAK, për krijimin e mundësive për shfrytëzimin e shërbimeve që planifikohen nga planet e veprimit si dhe njohjen dhe avancimin e të drejtave të PAK.

Të arriturat:
Është themeluar koalicioni  i OJQ-ve të aftësisë së kufizuar në Prishtinë OKTAGON i cili do të merr pjesë direkt në hartimin e politikave lokale në komunën e Prishtinës.

Viti i implementimit:
2008 Prishtinë

Donatori:
Share-See

0 Comments

Related post