Qël­li­mi:


Përf­shir­jen e aftë­sisë së kufizuar në kri­jimin e poli­tikave lokale me qël­lim të mar­rjes së vendimeve poli­tike për har­timin e plan­eve lokale te aksion­it. Ngrit­jen e nivelit të bashkëpunim­it në mes insti­tu­cion­eve lokale dhe OPAK, për kri­jimin e mundë­sive për shfry­tëz­imin e shër­bimeve që plan­i­fiko­hen nga plan­et e veprim­it si dhe njo­hjen dhe avancimin e të drej­tave të PAK.

Të arrit­u­rat:
Është themelu­ar koa­li­cioni  i OJQ-ve të aftë­sisë së kufizuar në Prisht­inë OKTAGON i cili do të merr pjesë direkt në har­timin e poli­tikave lokale në komunën e Prisht­inës.

Viti i imple­men­tim­it:
2008 Prisht­inë

Dona­tori:
Share-See

0 Comments

Postime të ngjashme