‘Thuaj JO Qeseve të Plastikës’ – HANDIKOS dhe The Balkan Forum ftojnë që nesër të gjithë të bëhen pjesë e kampanjës sonë

HANDIKOS dhe The Balkan Forum tash­më kanë nisur kam­pan­jën ‘Thuaj Jo Qeseve të Plas­tikës’, ku nesër më 15 prill, në sheshin ‘Skën­der­beu’ dhe ‘Nënë Tereza’ në Prisht­inë, prej orës 09:00–15:00,  përmes një aktiviteti sim­bo­lik zyr­tar­isht do të prezan­to­jmë stra­j­cat e…

HANDIKOS po kërkon një ekspert lokal për përplimin e raportit mbi arritjet kryesore të organizatës në mbrojtjen e fëmijëve

Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës – HANDIKOS po kërkon një Ekspert lokal për për­plim­in e rapor­tit mbi arrit­jet krye­sore të HANDIKOS në mbro­jt­jen e fëmi­jëve. Qël­li­mi i kësaj thirrje­je është që të përm­blid­hen rezul­tatet e arrit­u­ra në…

HANDIKOS po kërkon një Ekspert/Lehtësues për Trajnim ‘Hartimi i Kornizës Logjike për Projekte’

Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe Par­al­izës së Fëmi­jëve — HANDIKOS po kërkon një Ekspert/Lehtësues për Tra­jn­im “Har­ti­mi i Kornizës Logjike për Pro­jek­te”. Qël­li­mi i përgjithshëm i eksper­tit do të jetë zhvil­li­mi i përm­ba­jt­jes së pro­gramit të tra­jnim­it dhe ofri­mi i trajnimit…

HANDIKOS po kërkon një Ekspert/Lehtësues për Trajnim ‘Kryerja e Hulumtimit’

Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe Par­al­izës së Fëmi­jëve — HANDIKOS  po kërkon një Ekspert/Lehtësues për Tra­jn­im ‘Kry­er­ja e Hulum­tim­it’. Qël­li­mi i përgjithshëm i eksper­tit do të jetë zhvil­li­mi i përm­ba­jt­jes së pro­gramit të tra­jnim­it dhe ofri­mi i tra­jnim­it mbi “Kry­er­jen e…

HANDIKOS dhe The Balkan Forum prezantojnë strajcat e punuara nga persona me aftësi të kufizuara, me synim mbrojtjen e ambientit

HANDIKOS dhe The Balkan Forum sot në mënyrë cer­e­mo­ni­ale bënë prezan­timin e stra­j­cave shumë-për­dorimëshe, të punuara nga 10 per­sona me aftësi të kufizuara, tash­më të punë­suar në punë­tor­inë e rrobaqepë­sisë që funk­sionon në kuadër të pro­jek­tit “Përf­shir­ja e per­son­ave me…

1 2 3 4