Reports EU

Lorem ipsum, or lip­sum as it is some­times known, is dum­my text used in lay­ing out print, graph­ic or web designs. The pas­sage is attrib­uted to an unknown .…..

Arsimi i lartë gjithëpërfshirës në Ballkanin Perëndimor

Emri i pro­jek­tit: Arsi­mi i lartë gjithëpërf­shirës në Bal­lka­nin Perëndi­mor — IDEA Kohëzg­jat­ja: 15 Janar 2021- 31 Dhje­tor 2023 Loka­cioni: Prisht­inë Qël­li­mi Qël­li­mi i përgjithshëm i pro­jek­tit është për­mirësi­mi i qas­jes, kri­ji­mi i kushteve të të mësuar­it të arsim­it gjithëpërf­shirës dhe…

‘’Pa asistent unë jam jashtë shkollës!’’- Fëmijët me aftësi të kufizuara me kampanjë tregojnë sfidat në ndjekje të mësimit

Sot është lan­suar kam­pan­ja ‘Pa asis­tent unë jam jashtë shkol­lës’, e imple­men­tu­ar prej grupit avokues të fëmi­jëve me aftësi të kufizuara ‘’Hëna’’ dhe e mbështe­tur nga Save the Chil­dren në Kosovë, e cila për qël­lim ka ndërgjegjësimin por edhe lobimin…

1 2 3 4