HANDIKOS po kërkon një trajner/e për trajnimin e grupit ”Hëna” rreth temës ”Hapësira Qytetare”

Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe e Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës – HANDIKOS rish­pal­lë thirrjen për angazhimin e një trajneri/e  për har­timin dhe mba­jt­jen e tra­jnim­it për grupin avokues të fëmijëve“Hëna” mbi temën Civic Space/ Hapësira Qytetare. Aplikan­tët e intere­suar duhet të dër­go­jnë dokumentet…

HANDIKOS po kërkon një trajner/e për trajnimin e grupit ”Hëna” rreth temës ”Hapësira Qytetare”

Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës – HANDIKOS kërkon të angazho­jë një trajner/e  për har­timin dhe mba­jt­jen e tra­jnim­it për grupin avokues të fëmijëve“Hëna” mbi temën Civic Space/ Hapësira Qytetare. Aplikan­tët e intere­suar duhet të dër­go­jnë dokumentet…

HANDIKOS po kërkon një trajner/e për koncept fushate sensibilizuese, planifikim, dizajnim dhe realizim të saj

Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës – HANDIKOS kërkon të angazho­jë një trajner/e që do të tra­jno­jë fëmi­jët e Grupit “Hëna” mbi kon­ceptin e fushatës, plan­i­fikimin, diza­jn­imin dhe real­iz­imin e fushatës. Grupi ”Hëna” do të orga­ni­zo­jë fushatë…

HANDIKOS po kërkon ekspert/e për vlerësim Projekti

HANDIKOS po kërkon një Ekspert/e për vlerësimin e Pro­jek­tit të mbështe­tur nga BE “Pro­movi­mi i gjithëpërf­shir­jes në pro­ce­set kon­sul­ta­tive për refor­mat e qev­eris­jes dhe admin­is­tratës pub­like në sek­torin e aftë­sisë së kufizuar në niv­el lokal, nacional dhe regjion­al” – “Koso­va…

HANDIKOS po kërkon ekspert/e për analizimin e kuadrit ligjor nga perspektiva e aftësisë së kufizuar dhe qëndrueshmërisë mjedisore

HANDIKOS – Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës rish­pall thirrjen për angazhimin e n­jë një ekspert/e për të zhvil­lu­ar një anal­izë gjithëpërf­shirëse për qël­lime avokuese. Kjo thirrje është në kuadër të  pro­jek­tit “Hand­ikos for Child Rights-H4CR”, i cili implementohet…

1 2 3 4