Ftesë për ofertë për shërbime dizajn, realizim dhe printim

HANDIKOS, Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe e Par­al­izës së Fëmi­jëve te Kosovës, është e intere­suar për lid­hjen e një kon­trate kornizë 1 vjeçare për diza­jn, real­iz­im dhe print­im. Doku­mentet e kom­ple­t­u­ara mund të dorë­zo­hen përmes emailit handikos@handi-kos.org; ose në for­më fizike në zyret e HANDIKOS me…

Handikos ofroi mbi 700 pajisje ndihmëse më 2022 – 74 fëmijë përfituan nga shërbimet sociale

Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës – HANDIKOS përg­jatë vitit 2022 me përkush­tim ofroi shër­bimin e pajis­jeve ndih­mëse për per­son­at me aftësi të kufizuara dhe gjithë qyte­tarët e Kosovës në nevo­jë. Vetëm përg­jatë vitit që lamë pas, nga  Qen­dra e…

Ftesë për ofertë për shërbime sigurimi

HANDIKOS, Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe e Par­al­izës së Fëmi­jëve te Kosovës, është e intere­suar për lid­hjen e një kon­trate kornizë 1 vjeçare për sig­urim­in me alarm të dy objek­teve, përkatë­sisht: Qen­dra e Resurseve/ Rr. “Nek­ibe Kel­men­di”, nr. 84 me sipërfaqe…

Ftesë për ofertë për furnizim me materiale didaktike dhe të zyrës

Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe e Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës — HANDIKOS është e intere­suar për lid­hjen e një kon­trate kornizë një vjeçare për furniz­im me mate­ri­ale didak­tike dhe të zyrës për nevo­jat e orga­ni­za­tës. Doku­mentet e kom­ple­t­u­ara duhet të dorë­zo­hen përmes emailit handikos@handi-kos.org; ose…

Ftesë për ofertë për shërbime të pastrimit

HANDIKOS — Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe e Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës, fton të gjitha kom­pan­itë e intere­suara të na ofer­to­jnë për shër­bime të pastrim­it, lid­hur me nevo­jat e orga­ni­za­tës. Doku­mentet e kom­ple­t­u­ara duhet të dorë­zo­hen përmes emailit handikos@handi-kos.org; ose…

1 2 3 4