Ftesë për ofertë për auditim vjetor të projektit

HANDIKOS fton audi­torët e licen­cuar dhe akred­i­tu­ar në Kosovë të dër­go­jnë ofer­tat e tyre për auditim vje­tor të pro­jek­tit “Advanc­ing inclu­sive soci­eties for the Peo­ple with Dis­abil­i­ties in West­ern Balka­ns Region”, për vitin fiskal 2021.Dokumentet për aplikim: ‑Ofer­ta finan­cia­re (pa TVSH; HANDIKOS…

Ftesë për ofertë për shërbime hotelerie jashtë zonës së Prishtinës

Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe e Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës — HANDIKOS është duke kërkuar ofertues për shër­bime hotelerie jashtë zonës së Prisht­inës (e prefer­ueshme në ndon­jë zonë atrak­tive-tur­is­tike). Të gjitha palët e intere­suara fto­hen të dorë­zo­jnë ofer­tat e tyre në email-in: handikos@handi-kos.org, me mbishkrimin…

HANDIKOS shpall konkurs për Asistent/e Administrativ/e i/e Projektit

Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës – HANDIKOS shpall thirrje për Asistent/e Administrativ/e i/e Pro­jek­tit në kuadër të pro­jek­tit “Pro­movi­mi i gjithëpërf­shir­jes dhe shtrir­jes së pro­ce­seve kon­sul­ta­tive për refor­mat e qev­eris­jes dhe admin­is­tratës pub­like në sek­torin e aftësisë…

HANDIKOS shpall konkurs për pozitën Edukator/e joformal/e

Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës – HANDIKOS shpall konkurs për poz­itën edukator/e joformal/e në kuadër të pro­jek­tit “Ngrit­ja e mirëqe­nies së fëmi­jëve me aftësi të kufizuara dhe prindërve të tyre, si reag­im ndaj ndikim­it të COVID-19”. Ky  projekt…

’Sot lëvizim bashkë!’ – Aktiviteti i HANDIKOS që uli në karrocë Konjufcën, Ramën, ambasadorë e të tjerë

‘’Sot lëviz­im bashkë’’, ishte moto­ja me të cilën HANDIKOS shënoi 1 Marsin –Ditën Ndërkom­bëtare të Për­doruesve të Kar­rocës, me qël­lim të ndërgjegjësim­it rreth qas­jes dhe gjithëpërf­shir­jes sa më të mad­he të per­son­ave me aftësi të kufizuara në jetën pub­like. Patëm…

1 2 3 4