HANDIKOS kërkon të angazho­jë një ekspert/e për orga­niz­imin dhe fasil­itimin e tra­jnim­it “Donor engage­ment and project pro­pos­als” me anë­tarët e stafit të HANDIKOS.

Aplika­cionet duhet të dorë­zo­hen në for­më elek­tron­ike në e‑mail adresën: handikos@handi-kos.org cc: nora.simitciu@handi-kos.org.

Ju lute­mi, shkru­ani në sub­jekt Apliki­mi për: Ekspert/e për mba­jt­jen e tra­jnim­it “Donor engage­ment and project proposals”

Afati i fun­dit për dorëz­imin e aplika­cionit është 17/05/2024, ora 17:00.

Ter­mat e referencës:

Shkarko

0 Comments

Postime të ngjashme