HANDIKOS po kërkon një ekspert lokal për përplimin e raportit mbi arritjet kryesore të organizatës në mbrojtjen e fëmijëve

Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës – HANDIKOS po kërkon një Ekspert lokal për për­plim­in e rapor­tit mbi arrit­jet krye­sore të HANDIKOS në mbro­jt­jen e fëmi­jëve. Qël­li­mi i kësaj thirrje­je është që të përm­blid­hen rezul­tatet e arrit­u­ra në mbro­jt­jen e fëmi­jëve përg­jatë 5 viteve të imple­men­tim­it të pro­jek­tit ‘Pro­movi­mi i paran­dalim­it të dhunës në të gjitha mjedis­et ndaj fëmi­jëve me aftësi të kufizuara në Kosovë” […]

HANDIKOS po kërkon një Ekspert/Lehtësues për Trajnim ‘Hartimi i Kornizës Logjike për Projekte’

Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe Par­al­izës së Fëmi­jëve — HANDIKOS po kërkon një Ekspert/Lehtësues për Tra­jn­im “Har­ti­mi i Kornizës Logjike për Pro­jek­te”. Qël­li­mi i përgjithshëm i eksper­tit do të jetë zhvil­li­mi i përm­ba­jt­jes së pro­gramit të tra­jnim­it dhe ofri­mi i tra­jnim­it mbi “Har­timin e Kornizës Logjike të Pro­jek­teve” për OPAK/OJQ, gjatë vitit 2021. Ofertue­sit janë të mirëprit­ur të dorë­zo­jnë aplika­cionet e tyre në mënyrë elek­tron­ike në handikos@handi-kos.org , dukagjin.kelmendi@handi-kos.org latife.neziri@handi-kos.org […]

HANDIKOS po kërkon një Ekspert/Lehtësues për Trajnim ‘Kryerja e Hulumtimit’

Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe Par­al­izës së Fëmi­jëve — HANDIKOS  po kërkon një Ekspert/Lehtësues për Tra­jn­im ‘Kry­er­ja e Hulum­tim­it’. Qël­li­mi i përgjithshëm i eksper­tit do të jetë zhvil­li­mi i përm­ba­jt­jes së pro­gramit të tra­jnim­it dhe ofri­mi i tra­jnim­it mbi “Kry­er­jen e Hulum­timeve” për OPAK/OJQ, gjatë vitit 2021. Ofertue­sit janë të mirëprit­ur të dorë­zo­jnë aplika­cionet e tyre në mënyrë elek­tron­ike në handikos@handi-kos.org , dukagjin.kelmendi@handi-kos.org latife.neziri@handi-kos.org deri më 09.04.2021, në orën 17:00. […]

HANDIKOS rishpallë ftesë për ofertë në auditim vjetor të projektit

Shoqa­ta e para­plegjikëve dhe par­al­izës së fëmi­jëve të Kosovës – HANDIKOS fton  audi­torët e licen­cuar dhe të akred­i­tu­ar në Kosovë që të na dër­go­jnë ofer­tat e tyre në kry­er­jen e auditim­it vje­tor të pro­jek­tit ‘’Sida CSO 2017–2021 Pro­gramme’’, Nr. “09763” për vitin fiskal 2020. Ofer­tat mund të na i dër­goni në mënyrë elek­tron­ike në email adresën:handikos@handi-kos.org  deri më datë 17.01.2021. Në linkun më poshtë gjeni ter­mat e ref­er­encës: Shkarko

HANDIKOS rishpallë ftesë për ofertë në auditim vjetor të projektit

Shoqa­ta e para­plegjikëve dhe par­al­izës së fëmi­jëve të Kosovës – HANDIKOS fton  audi­torët e licen­cuar dhe të akred­i­tu­ar në Kosovë që të na dër­go­jnë ofer­tat e tyre në kry­er­jen e auditim­it vje­tor të pro­jek­tit ‘’Sida CSO 2017–2021 Pro­gramme’’, Nr. “09763” për vitin fiskal 2020. Ofer­tat mund të na i dër­goni në mënyrë elek­tron­ike në email adresën:handikos@handi-kos.org  deri më datë 10.01.2021. Në linkun më poshtë gjeni ter­mat e ref­er­encës: Shkarko

HANDIKOS shpall ftesë për ofertë në auditim vjetor të projektit

 Shoqa­ta e para­plegjikëve dhe par­al­izës së fëmi­jëve të Kosovës – HANDIKOS fton  audi­torët e licen­cuar dhe të akred­i­tu­ar në Kosovë që të na dër­go­jnë ofer­tat e tyre në kry­er­jen e auditim­it vje­tor të pro­jek­tit ‘’Sida CSO 2017–2021 Pro­gramme’’, Nr. “09763” për vitin fiskal 2020. Ofer­tat mund të na i dër­goni në mënyrë elek­tron­ike në email adresën:handikos@handi-kos.org  deri më datë 28.12.2020. Në linkun më poshtë gjeni ter­mat e ref­er­encës: Shkarko

Thirrje për aplikim në trajnim me mundësi punësimi për personat me aftësi të kufizuara

Në kuadër të pro­jek­tit “Përf­shir­ja e per­son­ave me aftësi të kufizuara në tre­gun e kap­i­tal­it njerë­zor për të kon­tribuar në mbro­jt­jen e mje­dis­it duke prod­huar qese/strajca të tek­stilit të ri-për­­dor­shme”, The Balkan Forum në part­ner­itet të ngushtë me HANDIKOS dhe të përkrahur nga Zyra Zvicer­ane për zhvil­lim në Kosovë, u bënë thirrje per­son­ave me aftësi të kufizuara të apliko­jnë për tra­jn­im në fushën e rrobaqepësisë-prodhimit […]

HANDIKOS rishpallë thirrjen për ekspert lokal për analizimin e situatës së dhunës në familje ndaj fëmijëve me aftësi të kufizuara

Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës – HANDIKOS rish­pal­lë të hapur poz­itën për Ekspert lokal për anal­iz­imin e sit­u­atës së dhunës në famil­je ndaj fëmi­jëve me aftësi të kufizuara. Me qël­lim që të kup­to­het sit­u­a­ta e fëmi­jëve me aftësi të kufizuara të përf­shirë në dhunë në famil­je, detyrat e ekspertit/kompanisë do jenë real­iz­i­mi i një hulum­ti­mi për dhunën ndaj këtyre fëmi­jëve, duke […]

HANDIKOS po kërkon një ekspert lokal për analizimin e situatës së dhunës në familje ndaj fëmijëve me aftësi të kufizuara

Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës – HANDIKOS shpal­lë të hapur poz­itën për Ekspert lokal për anal­iz­imin e sit­u­atës së dhunës në famil­je ndaj fëmi­jëve me aftësi të kufizuara. Me qël­lim që të kup­to­het sit­u­a­ta e fëmi­jëve me aftësi të kufizuara të përf­shirë në dhunë në famil­je, detyrat e ekspertit/kompanisë do jenë real­iz­i­mi i një hulum­ti­mi për dhunën ndaj këtyre fëmi­jëve, duke […]

HANDIKOS ripublikon shpalljen për Ekspert/Lehtësues për Trajnim — Monitorim, Vlerësim dhe Mësime të Mësuara

Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe Par­al­izës së Fëmi­jëve-HAND­IKOS rish­pal­lë konkursin për Ekspert/Lehtësus për Tra­jn­im, i cili duhet të bëjë Mon­i­torim­in, Vlerësimin dhe Mësimet e Mësuara, për pro­grame dhe pro­jek­te të OPAK/OJQ gjatë vitit 2020. Kjo në kuadër të pro­jek­tit ‘’Pro­movi­mi i gjithëpërf­shir­jes në pro­ce­set kon­sul­ta­tive për refor­mat e qev­eris­jes dhe admin­is­tratës pub­like në sek­torin e aftë­sisë sëku­fizuar në niv­el lokal, nacional dhe regjion­al’’. Ofertue­sit janë të mirëprit­ur të […]