Ftesë për ofertë për derivate

HANDIKOS, Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe e Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës është e intere­suar për lid­hjen e një kon­trate kornizë dy (2) vjeçare për furniz­im me derivate të naftës dhe ben­zines për nevo­jat e orga­ni­za­tës. Fto­hen të gjithë të intere­suar­it që aplika­cionet e tyre t’i dorë­zo­jnë në pliko të mbyl­lur, deri më datë 24 kor­rik 2021, ora 16:30 në zyret e HANDIKOS, me adresë: Rr. Nek­ibe Kelmendi, […]

HANDIKOS shpall konkurs për pozitën Punëtor/e psiko-social/e

Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës – HANDIKOS shpall konkurs për poz­itën Punëtor/e psiko-social/e,  në kuadër të pro­jek­tit “Ngrit­ja e mirëqe­nies së fëmi­jëve me aftësi të kufizuara dhe prindërve të tyre, si reag­im ndaj ndikim­it të COVID-19”. Ky  pro­jekt imple­men­to­het nga HANDIKOS  në part­ner­itet me Save the Chil­dren në Kosovë. Kan­di­datët e intere­suar fto­hen të dorë­zo­jnë doku­menta­cionin përkatës në e‑mail: […]

HANDIKOS shpall konkurs për pozitën Edukator/e joformal/e

Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës – HANDIKOS shpall konkurs për poz­itën edukator/e joformal/e në kuadër të pro­jek­tit “Ngrit­ja e mirëqe­nies së fëmi­jëve me aftësi të kufizuara dhe prindërve të tyre, si reag­im ndaj ndikim­it të COVID-19”. Ky  pro­jekt imple­men­to­het nga HANDIKOS  në part­ner­itet me Save the Chil­dren në Kosovë. Kan­di­datët e intere­suar fto­hen të dorë­zo­jnë doku­menta­cionin përkatës në e‑mail: […]

HANDIKOS shpall konkurs për pozitën menaxher/e projekti

Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës – HANDIKOS shpall konkurs për poz­itën menaxher/e të pro­jek­tit “Ngrit­ja e mirëqe­nies së fëmi­jëve me aftësi të kufizuara dhe prindërve të tyre, si reag­im ndaj ndikim­it të COVID-19”. Ky  pro­jekt imple­men­to­het nga HANDIKOS  në part­ner­itet me Save the Chil­dren në Kosovë. Kan­di­datët e intere­suar fto­hen të dorë­zo­jnë doku­menta­cionin përkatës në e‑mail: handikos@handi-kos.org, me titull […]

HANDIKOS po kërkon një ekspert lokal për përplimin e raportit mbi arritjet kryesore të organizatës në mbrojtjen e fëmijëve

Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës – HANDIKOS po kërkon një Ekspert lokal për për­plim­in e rapor­tit mbi arrit­jet krye­sore të HANDIKOS në mbro­jt­jen e fëmi­jëve. Qël­li­mi i kësaj thirrje­je është që të përm­blid­hen rezul­tatet e arrit­u­ra në mbro­jt­jen e fëmi­jëve përg­jatë 5 viteve të imple­men­tim­it të pro­jek­tit ‘Pro­movi­mi i paran­dalim­it të dhunës në të gjitha mjedis­et ndaj fëmi­jëve me aftësi të kufizuara në Kosovë” […]

HANDIKOS po kërkon një ekspert lokal për përplimin e raportit mbi arritjet kryesore të organizatës në mbrojtjen e fëmijëve

Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës – HANDIKOS po kërkon një Ekspert lokal për për­plim­in e rapor­tit mbi arrit­jet krye­sore të HANDIKOS në mbro­jt­jen e fëmi­jëve. Qël­li­mi i kësaj thirrje­je është që të përm­blid­hen rezul­tatet e arrit­u­ra në mbro­jt­jen e fëmi­jëve përg­jatë 5 viteve të imple­men­tim­it të pro­jek­tit ‘Pro­movi­mi i paran­dalim­it të dhunës në të gjitha mjedis­et ndaj fëmi­jëve me aftësi të kufizuara në Kosovë” […]

HANDIKOS po kërkon një Ekspert/Lehtësues për Trajnim ‘Hartimi i Kornizës Logjike për Projekte’

Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe Par­al­izës së Fëmi­jëve — HANDIKOS po kërkon një Ekspert/Lehtësues për Tra­jn­im “Har­ti­mi i Kornizës Logjike për Pro­jek­te”. Qël­li­mi i përgjithshëm i eksper­tit do të jetë zhvil­li­mi i përm­ba­jt­jes së pro­gramit të tra­jnim­it dhe ofri­mi i tra­jnim­it mbi “Har­timin e Kornizës Logjike të Pro­jek­teve” për OPAK/OJQ, gjatë vitit 2021. Ofertue­sit janë të mirëprit­ur të dorë­zo­jnë aplika­cionet e tyre në mënyrë elek­tron­ike në handikos@handi-kos.org , dukagjin.kelmendi@handi-kos.org latife.neziri@handi-kos.org […]

HANDIKOS po kërkon një Ekspert/Lehtësues për Trajnim ‘Kryerja e Hulumtimit’

Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe Par­al­izës së Fëmi­jëve — HANDIKOS  po kërkon një Ekspert/Lehtësues për Tra­jn­im ‘Kry­er­ja e Hulum­tim­it’. Qël­li­mi i përgjithshëm i eksper­tit do të jetë zhvil­li­mi i përm­ba­jt­jes së pro­gramit të tra­jnim­it dhe ofri­mi i tra­jnim­it mbi “Kry­er­jen e Hulum­timeve” për OPAK/OJQ, gjatë vitit 2021. Ofertue­sit janë të mirëprit­ur të dorë­zo­jnë aplika­cionet e tyre në mënyrë elek­tron­ike në handikos@handi-kos.org , dukagjin.kelmendi@handi-kos.org latife.neziri@handi-kos.org ose në mënyrë fizike përmes një […]

HANDIKOS rishpallë ftesë për ofertë në auditim vjetor të projektit

Shoqa­ta e para­plegjikëve dhe par­al­izës së fëmi­jëve të Kosovës – HANDIKOS fton  audi­torët e licen­cuar dhe të akred­i­tu­ar në Kosovë që të na dër­go­jnë ofer­tat e tyre në kry­er­jen e auditim­it vje­tor të pro­jek­tit ‘’Sida CSO 2017–2021 Pro­gramme’’, Nr. “09763” për vitin fiskal 2020. Ofer­tat mund të na i dër­goni në mënyrë elek­tron­ike në email adresën:handikos@handi-kos.org  deri më datë 17.01.2021. Në linkun më poshtë gjeni ter­mat e ref­er­encës: Shkarko

HANDIKOS rishpallë ftesë për ofertë në auditim vjetor të projektit

Shoqa­ta e para­plegjikëve dhe par­al­izës së fëmi­jëve të Kosovës – HANDIKOS fton  audi­torët e licen­cuar dhe të akred­i­tu­ar në Kosovë që të na dër­go­jnë ofer­tat e tyre në kry­er­jen e auditim­it vje­tor të pro­jek­tit ‘’Sida CSO 2017–2021 Pro­gramme’’, Nr. “09763” për vitin fiskal 2020. Ofer­tat mund të na i dër­goni në mënyrë elek­tron­ike në email adresën:handikos@handi-kos.org  deri më datë 10.01.2021. Në linkun më poshtë gjeni ter­mat e ref­er­encës: Shkarko