HANDIKOS rishpallë ftesë për ofertë në auditim vjetor të projektit

Shoqa­ta e para­plegjikëve dhe par­al­izës së fëmi­jëve të Kosovës – HANDIKOS fton  audi­torët e licen­cuar dhe të akred­i­tu­ar në Kosovë që të na dër­go­jnë ofer­tat e tyre në kry­er­jen e auditim­it vje­tor të pro­jek­tit ‘’Sida CSO 2017–2021 Pro­gramme’’, Nr. “09763” për vitin fiskal 2020. Ofer­tat mund të na i dër­goni në mënyrë elek­tron­ike në email adresën:handikos@handi-kos.org  deri më datë 17.01.2021. Në linkun më poshtë gjeni ter­mat e ref­er­encës: Shkarko

HANDIKOS rishpallë ftesë për ofertë në auditim vjetor të projektit

Shoqa­ta e para­plegjikëve dhe par­al­izës së fëmi­jëve të Kosovës – HANDIKOS fton  audi­torët e licen­cuar dhe të akred­i­tu­ar në Kosovë që të na dër­go­jnë ofer­tat e tyre në kry­er­jen e auditim­it vje­tor të pro­jek­tit ‘’Sida CSO 2017–2021 Pro­gramme’’, Nr. “09763” për vitin fiskal 2020. Ofer­tat mund të na i dër­goni në mënyrë elek­tron­ike në email adresën:handikos@handi-kos.org  deri më datë 10.01.2021. Në linkun më poshtë gjeni ter­mat e ref­er­encës: Shkarko

HANDIKOS shpall ftesë për ofertë në auditim vjetor të projektit

 Shoqa­ta e para­plegjikëve dhe par­al­izës së fëmi­jëve të Kosovës – HANDIKOS fton  audi­torët e licen­cuar dhe të akred­i­tu­ar në Kosovë që të na dër­go­jnë ofer­tat e tyre në kry­er­jen e auditim­it vje­tor të pro­jek­tit ‘’Sida CSO 2017–2021 Pro­gramme’’, Nr. “09763” për vitin fiskal 2020. Ofer­tat mund të na i dër­goni në mënyrë elek­tron­ike në email adresën:handikos@handi-kos.org  deri më datë 28.12.2020. Në linkun më poshtë gjeni ter­mat e ref­er­encës: Shkarko

Thirrje për aplikim në trajnim me mundësi punësimi për personat me aftësi të kufizuara

Në kuadër të pro­jek­tit “Përf­shir­ja e per­son­ave me aftësi të kufizuara në tre­gun e kap­i­tal­it njerë­zor për të kon­tribuar në mbro­jt­jen e mje­dis­it duke prod­huar qese/strajca të tek­stilit të ri-për­­dor­shme”, The Balkan Forum në part­ner­itet të ngushtë me HANDIKOS dhe të përkrahur nga Zyra Zvicer­ane për zhvil­lim në Kosovë, u bënë thirrje per­son­ave me aftësi të kufizuara të apliko­jnë për tra­jn­im në fushën e rrobaqepësisë-prodhimit […]

HANDIKOS shpallë konkurs për zyrtar projekti

HANDIKOS shpal­lë konkurs për poz­itën e zyr­tar­it të Pro­jek­tit të BE-së “Avanci­mi i kapaciteteve për të drej­tat e fëmi­jëve”, sipas Mar­rëvesh­jes së Grantit Nr. 2019/414–172. Afati i fun­dit për aplikim është data 23 shkurt 2020. Të intere­suar­it duhet të apliko­jnë në mënyrë elek­tron­ike, duke dër­guar CV-në, një letër motivuese dhe doku­mente të tjera  refer­uese, në email adresën handikos@handi-kos.org Më poshtë mund t’i gjeni  termat […]

Shpallje për Këshilltar Ligjor

HANDIKOS (Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe Parar­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës) është themelu­ar në vitin 1983 me qël­lim të arrit­jes së njo­hjes së plotë dhe pjesë­mar­rjes së per­son­ave me aftësi të kufizuara në shoqëri. HANDIKOS në vazhdimësi lobon dhe avokon në niv­el lokal dhe qen­dror për të drej­tat e njeri­ut të per­son­ave me aftësi të kufizuara. Në kuadër të për­p­jek­jeve tona për të […]

Shpallje për vend të lirë pune — Këshilltar për punësim

Peo­ple in Need me mbështet­jen e Komi­sion­it Evropi­an dhe në part­ner­itet me dy orga­ni­zatat lokale Hand­ikos dhe SHVK, po zba­ton një pro­jekt 24 — mujor me qël­lim­in e përgjithshëm për të kon­tribuar në tranzi­cionin e gru­peve më të margji­nal­izuara në tre­gun e punës nga asis­ten­ca sociale dhe varë­sisë ekonomike drejt mundë­sive për punësim dhe vetëpunësim në komu­nat: Prishtinë/Priśtina, Prizren and Ferizaj/Uruśevac. Në kuadër të […]

Thirrje e hapur për trajnim biznesi

Peo­ple in Need (PIN) – një orga­ni­za­të jo-qev­er­itare me seli në Repub­likën Çeke, e përkush­tu­ar për zhvil­lim dhe bashkëpunim, shpërn­dar­jen e ndih­mave human­itare në zonat në nevo­jë, dhe mbro­jt­jen e të drej­tave të njeri­ut, me tra­ditë të gjatë të punës në Bal­lka­nin Perëndi­mor. Aktivitetet aktuale në Kosovë përf­shi­jnë ndih­mën për njerëz­it me aftësi të kufizuara në for­ma të ndryshme, si dhe mbështet­je për […]

Thirrje për aplikim

Peo­ple in Need (PIN) – një orga­ni­za­të jo-qev­er­itare me seli në Repub­likën Çeke, e përkush­tu­ar për zhvil­lim dhe bashkëpunim, shpërn­dar­jen e ndih­mave human­itare në zonat në nevo­jë, dhe mbro­jt­jen e të drej­tave të njeri­ut, me tra­ditë të gjatë të punës në Bal­lka­nin Perëndi­mor. Aktivitetet aktuale në Kosovë përf­shi­jnë ndih­mën për njerëz­it me aftësi të kufizuara në for­ma të ndryshme, si dhe mbështet­je për arsimin […]