HANDIKOS rishpallë thirrjen për ekspert/e apo kompani për përpilim raporti

HANDIKOS po kërkon një ekspert/e ose kom­pani që do të jetë përgjegjës/e për për­pil­im­in e një rapor­ti përm­bled­hës i cili pasqy­ron impak­tin e HANDIKOS në fushën e llog­a­rid­hënies sociale dhe pjesë­mar­rjes së fëmi­jëve përg­jatë pesë viteve. Kjo në kuadër të pro­jek­tit ’’Pro­movi­mi i paran­dalim­it të dhunës në të gjitha mjedis­et ndaj fëmi­jëve me aftësi të kufizuara në Kosovë’’, i cili imple­men­to­het në bashkëpunim me Save the […]

HANDIKOS po kërkon një ekspert/e apo kompani për përpilim raporti

HANDIKOS po kërkon një ekspert/e ose kom­pani që do të jetë përgjegjës/e për për­pil­im­in e një rapor­ti përm­bled­hës i cili pasqy­ron impak­tin e HANDIKOS në fushën e llog­a­rid­hënies sociale dhe pjesë­mar­rjes së fëmi­jëve përg­jatë pesë viteve. Kjo në kuadër të pro­jek­tit ’’Pro­movi­mi i paran­dalim­it të dhunës në të gjitha mjedis­et ndaj fëmi­jëve me aftësi të kufizuara në Kosovë’’, i cili imple­men­to­het në bashkëpunim me Save the […]

HANDIKOS po kërkon një kompani për zhvillim kampanje

Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës – HANDIKOS po kërkon  të kon­trak­to­jë një kom­pani për zhvil­lim­in e një fushate ndërgjegjë­suese. Fusha­ta ka për qël­lim të pro­movo­jë llog­a­rid­hënien sociale të fëmi­jëve dhe pjesë­mar­rjen e tyre, si dhe diza­jn­imin e print­imin e një rapor­ti në për­puth­je me fushatën. Të intere­suar­it fto­hen që aplika­cionet t’i dorë­zo­jnë në mënyrë elek­tron­ike, në emailin handikos@handi-kos.org ose në mënyrë […]

HANDIKOS rishpall ftesën për ofertë për shërbime hotelerie në komunën e Pejës

HANDIKOS, Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe e Par­al­izës së Fëmi­jëve te Kosovës, për nevo­ja të imple­men­tim­it të aktiviteteve të ndryshme gjatë zba­tim­it të pro­jek­teve, është duke kërkuar ofertues për shër­bimet hotelerie në komunën e Pejës. Të gjithë të intere­suar­it fto­hen të dorë­zo­jnë ofer­tat e tyre në email-in: handikos@handi-kos.org, ose edhe në mënyrë fizike në zyret e HANDIKOS, me adresë: Rr.Nekimbe Kel­men­di, Vet­ernik, Prisht­inë, më së largu deri […]

Ftesë për ofertë për shërbime hotelerie në komunën e Prizrenit

HANDIKOS, Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe e Par­al­izës së Fëmi­jëve te Kosovës, për nevo­ja të imple­men­tim­it të aktiviteteve të ndryshme gjatë zba­tim­it të pro­jek­teve, është duke kërkuar ofertues për shër­bimet hotelerie në komunën e Prizren­it. Të gjithë të intere­suar­it, fto­hen të dorë­zo­jnë ofer­tat e tyre në email-in: handikos@handi-kos.org, ose edhe në mënyrë fizike në zyret e HANDIKOS, me adresë: Rr.Nekimbe Kel­men­di, Vet­ernik, Prisht­inë, më së largu deri […]

Ftesë për ofertë për shërbime hotelerie në komunën e Gjakovës

HANDIKOS, Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe e Par­al­izës së Fëmi­jëve te Kosovës, për nevo­ja të imple­men­tim­it të aktiviteteve të ndryshme gjatë zba­tim­it të pro­jek­teve, është duke kërkuar ofertues për shër­bimet hotelerie në komunën e Gjakovës. Të gjithë të intere­suar­it, fto­hen të dorë­zo­jnë ofer­tat e tyre në email-in: handikos@handi-kos.org, ose edhe në mënyrë fizike në zyret e HANDIKOS, me adresë: Rr.Nekimbe Kel­men­di, Vet­ernik, Prisht­inë, më së largu deri […]

Ftesë për ofertë për shërbime hotelerie në komunën e Pejës

HANDIKOS, Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe e Par­al­izës së Fëmi­jëve te Kosovës, për nevo­ja të imple­men­tim­it të aktiviteteve të ndryshme gjatë zba­tim­it të pro­jek­teve, është duke kërkuar ofertues për shër­bimet hotelerie në komunën e Pejës. Të gjithë të intere­suar­it, fto­hen të dorë­zo­jnë ofer­tat e tyre në email-in: handikos@handi-kos.org, ose edhe në mënyrë fizike në zyret e HANDIKOS, me adresë: Rr.Nekimbe Kel­men­di, Vet­ernik, Prisht­inë, më së largu […]

Ftesë për ofertë për derivate

HANDIKOS, Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe e Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës është e intere­suar për lid­hjen e një kon­trate kornizë dy (2) vjeçare për furniz­im me derivate të naftës dhe ben­zines për nevo­jat e orga­ni­za­tës. Fto­hen të gjithë të intere­suar­it që aplika­cionet e tyre t’i dorë­zo­jnë në pliko të mbyl­lur, deri më datë 24 kor­rik 2021, ora 16:30 në zyret e HANDIKOS, me adresë: Rr. Nek­ibe Kelmendi, […]

HANDIKOS shpall konkurs për pozitën Punëtor/e psiko-social/e

Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës – HANDIKOS shpall konkurs për poz­itën Punëtor/e psiko-social/e,  në kuadër të pro­jek­tit “Ngrit­ja e mirëqe­nies së fëmi­jëve me aftësi të kufizuara dhe prindërve të tyre, si reag­im ndaj ndikim­it të COVID-19”. Ky  pro­jekt imple­men­to­het nga HANDIKOS  në part­ner­itet me Save the Chil­dren në Kosovë. Kan­di­datët e intere­suar fto­hen të dorë­zo­jnë doku­menta­cionin përkatës në e‑mail: […]

HANDIKOS shpall konkurs për pozitën Edukator/e joformal/e

Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës – HANDIKOS shpall konkurs për poz­itën edukator/e joformal/e në kuadër të pro­jek­tit “Ngrit­ja e mirëqe­nies së fëmi­jëve me aftësi të kufizuara dhe prindërve të tyre, si reag­im ndaj ndikim­it të COVID-19”. Ky  pro­jekt imple­men­to­het nga HANDIKOS  në part­ner­itet me Save the Chil­dren në Kosovë. Kan­di­datët e intere­suar fto­hen të dorë­zo­jnë doku­menta­cionin përkatës në e‑mail: […]