Thirrje për aplikim në trajnim me mundësi punësimi për personat me aftësi të kufizuara

Në kuadër të projektit “Përfshirja e personave me aftësi të kufizuara në tregun e kapitalit njerëzor për të kontribuar në mbrojtjen e mjedisit duke prodhuar qese/strajca të tekstilit të ri-përdorshme”, The Balkan Forum në partneritet të ngushtë me HANDIKOS dhe të përkrahur nga Zyra Zvicerane për zhvillim në Kosovë, u bënë thirrje personave me aftësi të kufizuara të aplikojnë për […]

HANDIKOS shpallë konkurs për zyrtar projekti

HANDIKOS shpallë konkurs për pozitën e zyrtarit të Projektit të BE-së “Avancimi i kapaciteteve për të drejtat e fëmijëve”, sipas Marrëveshjes së Grantit Nr. 2019/414-172. Afati i fundit për aplikim është data 23 shkurt 2020. Të interesuarit duhet të aplikojnë në mënyrë elektronike, duke dërguar CV-në, një letër motivuese dhe dokumente të tjera  referuese, në email adresën handikos@handi-kos.org Më poshtë […]

Shpallje për Këshilltar Ligjor

HANDIKOS (Shoqata e Paraplegjikëve dhe Pararalizës së Fëmijëve të Kosovës) është themeluar në vitin 1983 me qëllim të arritjes së njohjes së plotë dhe pjesëmarrjes së personave me aftësi të kufizuara në shoqëri. HANDIKOS në vazhdimësi lobon dhe avokon në nivel lokal dhe qendror për të drejtat e njeriut të personave me aftësi të kufizuara. Në kuadër të përpjekjeve tona […]

Shpallje për vend të lirë pune – Këshilltar për punësim

People in Need me mbështetjen e Komisionit Evropian dhe në partneritet me dy organizatat lokale Handikos dhe SHVK, po zbaton një projekt 24 – mujor me qëllimin e përgjithshëm për të kontribuar në tranzicionin e grupeve më të margjinalizuara në tregun e punës nga asistenca sociale dhe varësisë ekonomike drejt mundësive për punësim dhe vetëpunësim në komunat: Prishtinë/Priśtina, Prizren and […]

Thirrje e hapur për trajnim biznesi

People in Need (PIN) – një organizatë jo-qeveritare me seli në Republikën Çeke, e përkushtuar për zhvillim dhe bashkëpunim, shpërndarjen e ndihmave humanitare në zonat në nevojë, dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut, me traditë të gjatë të punës në Ballkanin Perëndimor. Aktivitetet aktuale në Kosovë përfshijnë ndihmën për njerëzit me aftësi të kufizuara në forma të ndryshme, si […]

Thirrje për aplikim

People in Need (PIN) – një organizatë jo-qeveritare me seli në Republikën Çeke, e përkushtuar për zhvillim dhe bashkëpunim, shpërndarjen e ndihmave humanitare në zonat në nevojë, dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut, me traditë të gjatë të punës në Ballkanin Perëndimor. Aktivitetet aktuale në Kosovë përfshijnë ndihmën për njerëzit me aftësi të kufizuara në forma të ndryshme, si dhe […]

Shpallje për vend të lirë pune – Konsulent

About the project “Enhancing employment of disadvantaged people in Kosovo”:People in Need, with the support of European Commission, and in partnership with two local Civil Society Organizations will implement a 24 – month project with theoverall goal of contributing  to the transition of the most disadvantaged groups in the labour market from social assistance and economic dependence, to employment and self-employment […]

Shpallje për vend të lirë pune:Menaxher/e Projekt

HandiKOS (Association of Paraplegics and Paralyzed Children of Kosovo) was established in 1983 with the main objective to achieve full recognition and participation of people with disabilities in society. HandiKOS actively lobbies and advocates at local and central level for the rights of people with disabilities. The goal is to create an enabling and inclusive environment through increasing employment opportunities, […]

Shpallje për vend të lirë pune: Asistent/e Projekti

HandiKOS (Shoqata e Paraplegjikëve dhe Paralizës së Fëmijëve të Kosovës) është formuar në vitin 1983, për të arritur njohjen dhe pjesëmarrjen e plotë të personave me aftësi të kufizuara në shoqëri. HandiKOS vazhdimisht lobon dhe avokon në nivel lokal dhe qendror për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara. Qëllimi kryesor është të krijoj një ambient të përshtatshëm, duke […]