HANDIKOS Sample Page Projektet Rehabilitimi fizio dhe psikomotorik i fëmijëve me aftësi të kufizuar

Emri i Projektit:
Rehabilitimi fizio dhe psikomotorik i fëmijëve me aftësi të kufizuar
Qëllimi:
Integrimi i fëmijëve me aftësi të kufizuar në aktivitete shoqërore, ngritjen e vetëdijes së prindërve për nevojën e përkrahjes më aktive të fëmijëve


Të arriturat:
Mbi 30 fëmijë dhe të rritur me aftësi të kufizuar vijojnë rregullisht aktivitetet e domosdoshme në qendrën e rehabilitimit të bazuar në bashkësi në Suharekë


Viti i implementimit:
2007 Suharekë
Donatori:
Save The Children

0 Comments

Related post