Emri i Pro­jek­tit:
Reha­bil­iti­mi fizio dhe psiko­mo­torik i fëmi­jëve me aftësi të kufizuar
Qël­li­mi:
Inte­gri­mi i fëmi­jëve me aftësi të kufizuar në aktivitete shoqërore, ngrit­jen e vetëdi­jes së prindërve për nevo­jën e përkrah­jes më aktive të fëmijëve


Të arrit­u­rat:
Mbi 30 fëmi­jë dhe të rrit­ur me aftësi të kufizuar vijo­jnë rreg­ull­isht aktivitetet e domos­doshme në qen­drën e reha­bil­itim­it të bazuar në bashkësi në Suharekë


Viti i imple­men­tim­it:
2007 Suharekë
Dona­tori:
Save The Children

0 Comments

Postime të ngjashme