HANDIKOS Sample Page Projektet Rehabilitimi i personave me aftësi të kufizuar

Qëllimi:
•    Avancimi i gjendjes shëndetësore të PAK
•    Avancimi i të drejtave dhe lirive të PAK
•    Socializimi dhe gjithë përfshirja
•    Senzibilizimi i shoqërisë mbi AK
•    Edukimi dhe arsimimi i fëmijëve me AK

Të arriturat: 38 fëmijë kanë ndjekur aktivitetet e fizioterapisë dhe aktivitetet psiko sociale në qendrën e HandiKOs-it në Veternik Prishtinë

Viti i implementimit:2007 Prishtinë
Donatori: KK Prishtinë

0 Comments

Related post