Qël­li­mi:
•    Avanci­mi i gjend­jes shën­de­të­sore të PAK
•    Avanci­mi i të drej­tave dhe lirive të PAK
•    Social­iz­i­mi dhe gjithë përfshirja
•    Sen­z­i­bi­liz­i­mi i shoqërisë mbi AK
•    Eduki­mi dhe arsim­i­mi i fëmi­jëve me AK

Të arrit­u­rat: 38 fëmi­jë kanë ndjekur aktivitetet e fizioter­apisë dhe aktivitetet psiko sociale në qen­drën e Hand­iKOs-it në Vet­ernik Prishtinë

Viti i implementimit:2007 Prishtinë
Dona­tori: KK Prishtinë

0 Comments

Postime të ngjashme