Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës — HANDIKOS, për nevo­ja të imple­men­tim­it të aktiviteteve të ndryshme gjatë zba­tim­it të pro­jek­teve, është duke kërkuar ofertues për shër­bime hotelerie në komunën e Prishtinës.

Të gjithë të intere­suar­it, fto­hen të dorë­zo­jnë ofer­tat e tyre në email-in: handikos@handi-kos.org, ose edhe në mënyrë fizike në zyret e HANDIKOS, me adresë: Rr.Nekibe Kel­men­di, Vet­er­rnik, Prisht­inë, më së largu deri më 24/01/2022.

Më poshtë ter­mat e referencës:

Ftese-per-oferte

0 Comments

Postime të ngjashme