Emri i Pro­jek­tit: 
Aftësi­mi i PAK për për­dorim të kom­pju­ter­it
Qël­li­mi:
Ndër­ti­mi i kapaciteteve të per­son­ave me AK


Të arrit­u­rat:
8 per­sona me aftësi të kufizuar kanë vijuar kursin e kom­pjuterëve dhe janë ngrit­ur kapacitetet e tyre në njo­hu­ritë themelore për kompjuter


Viti i imple­men­tim­it:
2007 Obiliq
Dona­tori:
Kuven­di Komu­nal — Obiliq

0 Comments

Postime të ngjashme