Në Qen­drën ditore të HAND­IKOS-it, të premten (sot) u mba­jt sean­ca e rad­hës me për­fitue­sit e shër­bimeve sociale, që real­i­zo­het në kuadër të pro­jek­tit të Min­istrisë së Punës dhe Mirëqe­nies Sociale.

Në këtë seancë, të udhëhe­qur nga asis­ten­ti, zotëri Behx­het Binaku, është disku­tu­ar mbi fuqiz­imin e të drej­tave të fem­rave me aftësi të kufizuara.

Po ash­tu është folur për për­gatit­jet rreth orga­nizim­it të një even­ti me rastin e 10 dhje­torit, Ditës së Kon­ven­tës Ndërkom­bëtare Mbi të Drej­tat e Njeriut.

Me këtë rast, është propozuar që të real­i­zo­het një aktivitet bren­da ose jashtë Qen­drës së HAND­IKOS-it, ku do të për­cillen mesazhe mbi të drej­tat dhe respek­timin e tyre.

Pas takim­it, anë­tarët e HAND­IKOS-it kanë vazh­d­uar me aktivitete rekreative në Qendër.

0 Comments

Postime të ngjashme