Në Qen­drën ditore të HAND­IKOS-it, të premten (sot) u mba­jt sean­ca e rad­hës me për­fitue­sit e shër­bimeve sociale, që real­i­zo­het në kuadër të pro­jek­tit të Min­istrisë së Punës dhe Mirëqe­nies Sociale.

Temë disku­ti­mi kësaj rad­he ishte ‘Zhvil­li­mi i Komu­nikim­it’, e udhëhe­qur nga asis­ten­t­ja, zonja.Latife Neziri.

Qël­li­mi i takim­it të sotëm ishte sqari­mi se si duhet të ipet një mesazh i cak­tu­ar, përmes komu­nikim­it gojor.

‘’Fokusi ka qenë se kur duan të shtro­jnë një kërkesë ose një temë të cak­tu­ar, me pasë parasysh që mesazhi me qenë i qartë, i bazuar në fak­te dhe me qenë sa më gjithëpërf­shirës’’, ka thënë zon­ja Lat­ife Neziri.

Prezen­të ishin edhe disa stu­den­të të Fakul­teti Filo­zofik të Uni­ver­sitetit të Prisht­inës, si dhe nga kolegji Heimerer.

0 Comments

Postime të ngjashme