Fes­ti­na Vese­laj, anëtare disa vjeçare e HANDIKOS’it nga tash do të jetë pjesë e stafit të MONEGO‑s, insti­tu­cionit finan­ciar jo-bankar të licen­cuar nga Ban­ka Qen­drore e Kosovës.

Punësi­mi i Fes­tinës ka rezul­tu­ar pas një bashkëpuni­mi të mirë­filltë ndër­m­jet HAND­IKOS-it dhe MONEGO‑s.

Fes­ti­na Vese­laj do të angazho­het tek sek­tori i thirrjeve në MONEGO.

Ajo ka treguar se ndi­het shumë mirë me këtë punë që i është ofru­ar dhe se do ta bëjë me shumë qejf.

Falën­dero­jmë MON­E­GO’n për këtë bashkëpunim të frytshëm.

0 Comments

Postime të ngjashme