Qël­li­mi:

Rrit­ja e bashkëpunim­it në mes të orga­ni­zatave të AK në kuadër të shoqërisë civile dhe avanci­mi i bashkëpunim­it me insti­tu­cionet komu­nale vendimmarrëse

Të arrit­u­rat: Gjatë imple­men­tim­it të këtij pro­jek­ti është real­izuar një takim me për­faqë­sue­sit e OJQ-ve, këshillin e prindërve dhe këshillin e mësimd­hënësve, në këtë takim pjesë­mar­rës ishin 25 per­sona. Po ash­tu janë real­izuar edhe dy tra­jn­ime për lobim avoim dhe plan­i­fikim strategjik. Për­fitues të drejt­për­drejtë nga ky pro­jekt ishin 120 PAK prej tyre 25 fem­ra. Janë mba­j­tur tri debate, është mba­j­tur një debat me gra, një me grupe fokuse dhe një me prindër.

Viti i imple­men­tim­it: 2007 Malishevë
Dona­tori: Ballkanactive

0 Comments

Postime të ngjashme