Emri i Pro­jek­tit: 
Arsim­i­mi gjithë përf­shirës parashkol­lor
Qël­li­mi:
Zhvil­lon dhe ngrit kapacitetet e kop­shteve pilote për imple­men­timin e prak­tikave gjithëpërf­shirëse  në arsimin parashkol­lor si dhe ngrit kapacitetin e shër­bimeve për të gjithë fëmi­jët e sido­mos për fëmi­jët me aftësi të kufizuar.


Të arrit­u­rat:
Ngrit­ja e kapaciteteve të kop­shteve për gjithë përfshirje


Viti i imple­men­tim­it:
2007 Pejë
Dona­tori:
Save The Children

0 Comments

Postime të ngjashme