Kohëzg­jat­ja: 1 Shta­tor 2011 – 30 Shta­tor 2014

Loka­cioni: Në 8Qendrat e Reha­bil­itim­it të Bazuar në Bashkësi “Hand­iKOS  ne  Qytetet: (Prishtinë,Gjilan,Ferizaj,Prizren,Pejë, Gjakovë dhe Mitrovicë(jug dhe veri)

Objek­ti­vat e Pro­jek­tit :

a).Analiza dhe shkaqet e mospërf­shir­jes se FAK ne insti­tu­cionet parashkol­lore dhe shkol­la fillore

b).Ofrimi i shër­bimeve  eduka­tive e arsi­more nga QRBB rreth sig­urim­it te arsim­it for­mal ne famil­je dhe në     Qen­drat e RBB,si dhe insti­tu­cione para fil­lore dhe fillore,për ata fëmi­je te cilët për shkak te aftë­sisë se     kufizuar,kane mbe­tur te pa përf­shire ne sis­temin e rreg­ullt arsimor

Të arrit­u­rat:

- Rrit­ja e num­rit  të fëmi­jëve  te iden­ti­fikuar e te cilët nuk janë te përf­shire ne edukimin para fil­lor dhe fil­lor
- Rrit­ja e num­rit  të fëmi­jëve te cilët vijo­jnë edukimin ne insti­tu­cionet para fil­lore dhe shkol­la fil­lore
- Iden­ti­fiki­mi i fëmi­jëve te cilët nuk janë te përf­shire ne edukim për shkak te mungesës se pajis­jeve ndihmese asistuese
- Iden­ti­fiki­mi i fëmi­jëve te cilët mar­rin shër­bime eduka­tive ne Qen­drat e Hand­ikos-it
- Iden­ti­fiki­mi i insti­tu­cion­eve qe ofro­jnë shër­bime eduka­tive për fëmi­jët me aftësi te kufizuara
- Shti­mi i num­rit  të  fëmi­je  te përf­shirë ne edukimin para fil­lor dhe atë fil­lore
- Shti­mi i num­rit të i fëmi­jëve të cilët tra­j­to­hen në aktivitetet e rregullta(fizioterapi )
- Shti­mi  i tret­manëve të fëmi­jëve në të dy aktivitetet te edukim­it dhe ergoter­apisë
- Interes­im më i madh  i prindërve dhe famil­jarëve të fëmi­jëve me aftësi të kufizuara,
- Furniz­im më i lartë  me  mjete ndihmese të shpërn­darë për PAK-ët,si janë mjetet ortopedike,sanitare,higjenik,mbulojë dhe shtro­jë
- Niveli  me i lartë i paran­dalim­it dhe avancim­it të gjend­jes shën­de­të­sore të fëmi­jëve
- Shtim i   ini­cia­ti­vave  nga prindërit dhe familjarët,me qël­lim të avancim­it të poz­itës së fëmi­jëve e aftësi të kufizuara,
- Shtim  i aktiviteteve kreati­vo-rekreative dhe num­ri i fëmi­jëve që par­ticipo­jnë në to,
- Shtim i num­rit të   trajnimeve,këshillimeve dhe udhëz­imeve të prindërve mbi të drej­tat e fëmi­jëve tyre,
- Num­ri i takimeve me insti­tu­cionet lokale( qever­itare dhe atyre që ofro­jnë shër­bime për PAK-ët)
- Sasia e doku­menteve te shtypura(udhëzuesve,broshurave,posterave,video dokumentareve,emisioneve tele­vizive etj)


Dona­tori:
Save The Children

0 Comments

Postime të ngjashme