Bëhu­ni pjesë e një aven­ture më ndryshe në SHBA

Pro­gra­mi i shkëm­bim­it të të rin­jve dhe i studim­it Kennedy-Lugar (YES) shpal­lë të hapur konkursin për t’u bërë pjesë e studimeve përg­jatë një viti në shkol­lat e mesme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës.

YES inku­ra­jon fuqishëm fëmi­jët me aftësi të kufizuara nga e gjithë Koso­va që të apliko­jnë, pasi ju i shtoni një vlerë të mad­he programit.

Pro­gra­mi ako­mod­on aplikan­të me një gamë të gjërë të aftë­sive të kufizuara dhe u sig­uron mate­ri­ale të mod­i­fikuara të tes­tim­it dhe mbështet­jen e duhur para dhe gjatë pro­gramit, me një strategji të provuar.

Pra­nia juaj mund të ndih­mo­jë pjesë­mar­rësit e tjerë të mëso­jnë më shumë rreth per­son­ave me aftësi të kufizuara dhe duke bërë kësh­tu, zgjero­jnë dhe pasuro­jnë për­vo­jën ndërkom­bëtare për të gjithë pjesëmarrësit.

Për t’u bërë pjesë e pro­gramit, nxënësit duhet t’i plotë­so­jnë këto kërkesa:

Të jenë nxënës me notën mesa­tare mirë ose shumë mirë.

5. Të mos e kenë për­fun­d­uar shkol­lën e mesme para datës së nis­jes së programit.

6. Të kenë mësuar gjuhën angleze dhe të demon­stro­jnë aftësitë në gjuhën angleze në kohën e regjistrim­it për konkurs.

7. Të përm­bushin kriteret për mar­rjen e vizës amerikane.

8. Të jenë në gjend­je të pajisen me një pas­aportë ndërkom­bëtare në vendin ku ata apliko­jnë për programin.

Nxënësit me aftësi të kufizuar duhet të jenë të regjistru­ar në një

shkol­lë të mesme në vjeshtën e vitit 2019 dhe të jenë të lin­dur mes

15 shkur­tit 2002 dhe 15 kor­rikut 2005.

9. Aftësia e fëmi­jës për të qenë i pavarur

10. Llo­ji i aftë­sisë së kufizuar.

Më poshtë keni një broshurë të his­torisë dhe ekspe­ri­en­cave të nxënësve me aftësi të kufizuara:

Albanian_-_Disabilities_Brochure_-_print.pdf

Po ash­tu, edhe broshurën me infor­ma­cione sht­esë rreth programit:

2020–21_YES_Recruitment_Brochure_Kosovar_FINAL.pdf

Të gjitha infor­ma­cionet rreth programit:

2020–2021_YES_Program.pdf

Aplikoni tani: https://ais.americancouncils.org/cgi-bin/WebObjects/AIR.woa/wa/login?brand=yes&fbclid=IwAR0I2R8ezTmO0_oys8MkRWO6GpX3uV69-moF-pJ86wSRYNNU14BpoMvRjbo

0 Comments

Postime të ngjashme