Shpallje për ekspert/e ose kompani

Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe e Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës — HANDIKOS po kërkon një ekspert/e ose kom­pani  me qël­lim të vlerësim­it të sit­u­atës të…