Drej­tori i HANDIKOS’it, z.Afrim Maliqi po qën­dron në një viz­itë zyrtare në shtetin e Finlandës.

Z.Maliqi ka real­izuar takime të shum­ta me shoqa­ta part­nere që imple­men­to­jnë pro­jek­te të për­bashkë­ta, me të cilat HANDIKOS bashkëpunon dhe mbështetet për shumë vite me radhë.

Po ash­tu, z.Maliqi u takua edhe me për­faqë­sues shoqatash tjera me rëndësi, me qël­lim të kri­jim­it të bashkëpunim­it mes vete.

Kjo mbështet­je prej shoqatave të Fin­landës, ndaj per­son­ave me aftësi të kufizuara në Kosovë vije falë aktivis­tit të të drej­tave të njeri­ut, Kalle Konkol­lës, i cili ndër­roi jetë vitin e kaluar.

Me këtë rast, ekipi i HANDIKOS’it bëri homazhe tek var­ri i tij.

0 Comments

Postime të ngjashme