Orga­ni­za­ta e Ushqim­it dhe Bujqë­sisë (FAO), e cila është agjen­ci e spe­cial­izuar e OKB-së në Kosovë ka shpal­lur  poz­itën ‘Spe­cial­ist Pro­gra­mi’ , ku mundësi apliki­mi kanë vetëm per­son­at me aftësi të kufizuara.

Të drejtë apliki­mi kanë ata mbi moshën 27 vjeç ndër­sa puna si vull­ne­tar në këtë poz­itë është para­parë të zgjasë 12 muaj.

Afati i hapur për aplikim është deri më datë 09.11.2021, përmes linkut si më poshtë, ku edhe mund të gjeni deta­je shtesë:

https://app.unv.org/opportunities/1673863515651328

Detyrat dhe përgjegjësitë janë si më poshtë:

-Ofron mbështet­je për mbled­hjen, kon­so­lidimin dhe mirëm­ba­jt­jen e të dhë­nave të ven­dit për ushqimin, të kor­rat, bleg­tor­inë, pyll­tar­inë dhe peshkimin, duke përf­shirë infor­ma­cionin për ndih­mën e jashtme në sis­temet e kor­po­ratave të FAO‑s dhe mon­i­toron ndryshimet në poli­tikat kom­bëtare që ndiko­jnë në sek­torin bujqësor

-Ofroni mbështet­je për për­gatit­jen e studimeve teknike, ekonomike dhe të poli­tikave, sipas nevo­jës, dhe zhvil­lim­in e kornizave zhvil­limore në niv­el ven­di si Korniza e Pro­gramim­it të Kosovës (KPF), Korniza e Bashkëpunim­it për Zhvil­lim­in e Qën­drueshëm të Kombeve të Bashkuara (UNSDSF) dhe plan­et e për­bashkë­ta të punës për zba­ti­mi i tij, Pro­gra­mi i Bujqë­sisë dhe Zhvil­lim­it Rur­al (PZHRB), etj.

-Merr pjesë në iden­ti­fikimin, for­mulim­in dhe për­gatit­jen e pro­grameve dhe projektpropozimeve

-Mbështet ndër­lid­hjen dhe bashkëpunimin me dona­torët dhe me part­nerët insti­tu­cionalë dhe join­sti­tu­cionalë të lid­hur me Pro­gramin e FAO‑s në Kosovë, duke përf­shirë sek­torin pri­vat, OJQ-të, akadem­inë dhe shoqërinë civile.

-Të mar­rë pjesë në kon­fer­en­ca, takime, rishikime dhe kon­sul­time për zhvil­lim­in dhe zba­timin e Pro­gramit të FAO‑s në Kosovë;

-Mbështet Zyrën e pro­jek­tit të FAO‑s në Kosovë për zba­timin e suk­sesshëm të aktiviteteve të pro­jek­teve të tjera

-Mbështet për­gatit­jen e përm­bled­hjeve dhe përditësimeve të menaxh­men­tit të FAO‑s

Qël­li­mi i FAO‑s është që të arri­jë sig­ur­inë ushqi­more për të gjithë dhe të sig­uro­het që njerëz­it të kenë akses të rreg­ullt në ushqim të mjaftueshëm me cilësi të lartë për të bërë jetë aktive dhe të shën­det­shme. Me mbi 194 shtete anëtare, FAO punon në mbi 130 vende të botës.

0 Comments

Postime të ngjashme