Të rin­jët me aftësi të kufizuar nga Fer­iza­ji kanë marr pjesë në një work­shop një javor të fotografisë dhe grafi­tit. Pro­fe­sion­istët, fotograf­ja fin­lan­deze, Char­lot­ta Boucht, dhe dy artistët suedez të grafi­tit Ste­fan Pelc dhe Oscar Nils­son, kanë ndarë aftësitë e tyre artis­tike me të gjithë pjesë­mar­rësit. Gjatë kësaj kohe të rin­jët me aftësi të kufizuar kanë arrit­ur të bëjnë fotografi të llo­jl­lo­jshme dhe grafite shumë të buku­ra në disa nga muret e qytetit të Fer­iza­jt.
Andaj, në mënyrë që të prezan­to­hen këto aktivitetet, fotografi dhe punime grafi­ti, do u hap një ekspoz­itë e cila do të shfaq tal­entin artis­tik të të rin­jëve me aftësi të kufizuar për shoqërinë. 
Punimet dhe ekspozi­ta janë mbështe­tur nga ABILIS (Fin­landë) si dhe Ambasa­da e Mbretërisë së Holandës në Prishtinë. 

0 Comments

Postime të ngjashme