Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës — HANDIKOS fton audi­torët e licen­cuar në Kosovë të dër­go­jnë ofer­tat e tyre për auditim vje­tor të orga­ni­za­tës, për vitin fiskal 2022.

Doku­mentet që duhet të dorë­zo­hen për aplikim:

1.            Ofer­ta finan­cia­re (pa TVSH; HANDIKOS si orga­ni­za­të joqever­itare është e liru­ar nga TVSH)

2.            Cer­ti­fika­ta e regjistrim­it të biznesit

3.            Cer­ti­fika­ta e gjend­jes penale (pas përzgjedhjes)

4.            Vërte­ti­mi tati­mor (pas përzgjedhjes)

Pro­ce­du­ra e aplikimit:

Aplika­cionet duhet të dorë­zo­hen në for­më elek­tron­ike në handikos@handi-kos.org, apo fizik­isht të ven­do­sura në zarf me mbishkrim­in “HK_Audit”, në zyret e HANDIKOS në Rr. “Nek­ibe Kel­men­di”, Vet­ernik, Prisht­inë, deri më datë 24/02/2023.

Më poshtë ter­mat e referencës:

TERMS-OF-REFERENCE

0 Comments

Postime të ngjashme