HANDIKOS fton audi­torët e licen­cuar dhe akred­i­tu­ar në Kosovë të dër­go­jnë ofer­tat e tyre për auditim vje­tor të pro­jek­tit “Advanc­ing inclu­sive soci­eties for the Peo­ple with Dis­abil­i­ties in West­ern Balka­ns Region”, për vitin fiskal 2021.

Doku­mentet për aplikim:

-Ofer­ta finan­cia­re (pa TVSH; HANDIKOS si orga­ni­za­të joqever­itare është e liru­ar nga TVSH)
-Cer­ti­fika­ta e regjistrim­it të biz­ne­sit

Aplika­cionet duhet të dorë­zo­hen në for­më elek­tron­ike në handikos@handi-kos.or me sub­jek­tin ‘HK_Treshold_Audit’, apo fizik­isht të ven­do­sura në zarf me mbishkrim­in “HK_Treshold_Audit”, në zyret e HANDIKOS në Rr. “Nek­ibe Kel­men­di”, Vet­ernik, Prisht­inë, deri më datë 22/04/2022.

Më poshtë gjeni ter­mat e referencës:

Audi­tors-report-2021

Instruc­tions-to-audit‑1

0 Comments

Postime të ngjashme