HANDIKOS, Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe e Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës është e intere­suar për lid­hjen e një kon­trate kornizë dy (2) vjeçare për furniz­im me derivate të naftës dhe ben­zines për nevo­jat e organizatës.

Fto­hen të gjithë të intere­suar­it që aplika­cionet e tyre t’i dorë­zo­jnë në pliko të mbyl­lur, deri më datë 24 kor­rik 2021, ora 16:30 në zyret e HANDIKOS, me adresë: Rr. Nek­ibe Kel­men­di, Vet­er­rnik, Prishtinë.

Kriteret për aplikim dhe doku­mentet për dorëz­im i gjeni në ter­mat e ref­er­encës më poshtë:

Ter­mat e referencës

0 Comments

Postime të ngjashme